it-swarm-eu.dev

mysql

Błąd podczas importowania zrzutu SQL do MySQL: Nieznana baza danych/Nie można utworzyć bazy danych

Łączenie się ze zdalnym serwerem MySQL za pomocą PHP

Błąd Mysql 1050 „Tabela już istnieje”, gdy w rzeczywistości tak nie jest

Błąd klucza obcego MySQL 1005 errno 150

Błąd MYSQL: „Kod błędu: 2006 - Serwer MySQL zniknął”

kod błędu 1292 niepoprawna wartość daty mysql

Kod błędu: 1062. Zduplikowany wpis „1” dla klucza „PODSTAWOWY”

Zdarzenie Mysql nie działa

Wydajność MySQL dla wersji 5.7 vs. 5.6

Nie można załadować wtyczki uwierzytelniania „caching_sha2_password”

Jak nadać wszystkie uprawnienia użytkownikowi root w MySQL 8.0

Jak na stałe wyłączyć statystyki kolumn w MySQL 8?

Jaki jest błąd „Każda tabela pochodna musi mieć swój własny alias” w MySQL?

Jaka jest różnica między MySQLdb, mysqlclient i konektorem / Pythonem MySQL?

Jak rozwiązać ostrzeżenie mysql: „InnoDB: page_cleaner: zamierzona pętla 1000 ms zajęła XXX ms. Ustawienia mogą nie być optymalne”?

błąd sql errno: 121

Jak zaktualizować kolumnę typu danych JSON w MySQL 5.7.10?

Kod błędu: 1055 niezgodny z trybem sql = only_full_group_by

Nieznana kolumna w miejscu klauzuli

Co oznacza błąd mysql 1025 (HY000): oznacza błąd zmiany nazwy „./foo” (errno: 150)?

Posiadanie kolumn „Utworzony” i „Ostatnia aktualizacja” w MySQL 4.0

MySQL - BŁĄD 1045 - Odmowa dostępu

Problemy z typami zawartości podczas ładowania urządzenia w Django

Nielegalna kombinacja błędów MySQL

Nielegalny błąd błędu sortowania w MySql

Błąd Mysql 1452 - Nie można dodać lub zaktualizować wiersza podrzędnego: nie można wykonać ograniczenia klucza obcego

Instrukcja aktualizacji MySQL Pythona

Nieznana kolumna w błędzie "lista pól" w zapytaniu o aktualizację MySQL

Nie można zalogować się za pomocą utworzonego użytkownika w mysql

MySQL Tworzenie tabel z kluczami obcymi dającymi errno: 150

komenda mysql do wyświetlania bieżących zmiennych konfiguracyjnych

Jak uruchomić serwer MySQL na Windows XP

Host „xxx.xx.xxx.xxx” nie może łączyć się z tym serwerem MySQL

MySQL „CREATE TABLE IF NOT EXISTS” -> Błąd 1050

BŁĄD 2003 (HY000): Nie można połączyć się z serwerem MySQL na „127.0.0.1” (111)

Mysql. Nie można utworzyć błędu tabeli 150

# 1071 - Określony klucz był za długi; Maksymalna długość klucza to 767 bajtów

Błąd MySQL: kluczowa specyfikacja bez długości klucza

Nie można usunąć lub zaktualizować wiersza nadrzędnego: ograniczenie klucza obcego nie powiedzie się

# 2006 Serwer MySQL zniknął błąd w Wamp

Zmiana nazwy kolumn klucza obcego w MySQL

Jak ustawić hasło roota na null

Nie można uzyskać dostępu do PHPmyAdmin po ustawieniu hasła roota i korzystaniu z Instant Rails

Błąd MySQl # 1064

MySQL 'user_id' in gdzie klauzula jest niejednoznacznym problemem

MySQL „ERROR 1005 (HY000): Nie można utworzyć tabeli„ foo. # Sql-12c_4 ”(errno: 150)”

Odmowa dostępu dla użytkownika „root @ localhost” (przy użyciu hasła: NO)

Jak mogę przesłać dane między 2 bazami danych MySQL?

Jak ograniczyć wyniki LEFT JOIN

Mysql :: Błąd: Określony klucz był za długi; maksymalna długość to 1000 bajtów

Deklarowanie i używanie zmiennych MySQL varchar

Błąd 1046 Brak bazy danych Wybrano, jak rozwiązać?

MySQL: Nie można utworzyć tabeli (errno: 150)

Błąd 1067 przy próbie uruchomienia MySQL

Jak połączyć się ze źródłem danych MySQL w Visual Studio

Tabela MySQL nie istnieje, ale istnieje

napisz zainstalować mysql na Mac OS

Nie można określić tabeli docelowej dla aktualizacji w klauzuli FROM

Przenoszenie połączeń i instancji między dwoma komputerami

Linia poleceń MySQL nie otworzy się?

SQLSTATE [42000]: Błąd składniowy lub naruszenie zasad dostępu: 1064 Wystąpił błąd w składni SQL - PHP - PDO

Błąd: wybierz polecenie odrzucone dla użytkownika '<nazwa_użytkownika>' @ '<adres_ip>' dla tabeli '<nazwa_tabeli>'

# 1060 - Powielona nazwa kolumny „id”

MySQL: Pobierz nazwę kolumny lub alias z zapytania

Przyznaj ** wszystkie ** uprawnienia do bazy danych

Instalowanie konkretnych wersji pakietów za pomocą pip

Wstaw i ustaw wartość za pomocą max () + 1 problemów

ERROR 1396 (HY000): Operacja CREATE USER nie powiodła się dla 'jack' @ 'localhost'

Błąd MySQL: Wystąpił błąd w składni SQL; sprawdź podręcznik, który odpowiada twojej wersji serwera MySQL, aby uzyskać właściwą składnię do użycia w pobliżu

Próba połączenia ze zdalnym hostem MySQL (błąd 2003)

Ustaw TERAZ () jako wartość domyślną dla typu danych datetime?

mysql nie jest rozpoznawany jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program operacyjny lub partia

Czy mogę ponownie użyć pola obliczonego w zapytaniu SELECT?

Zaktualizuj kolumnę o LICZBĘ innych pól to SQL?

Pluskwa? # 1146 - Tabela „xxx.xxxxx” nie istnieje

PyMySQL nie może połączyć się z MySQL na localhost

BŁĄD 1064 (42000) w MySQL

Nie można połączyć się z lokalnym serwerem MySQL przez gniazdo '/tmp/mysql.sock' (2)

Nie można połączyć się z serwerem bazy danych (środowisko robocze mysql)

Błąd MySQL 2006: serwer mysql zniknął

Nie unikalna tabela/alias

MySQL: # 1075 - Niepoprawna definicja tabeli; autoincrement vs inny klucz?

Tabela nie istnieje po CREATE TABLE

Ładowanie plików CSV do MySQL Workbench

MySQL # 1093 - Nie można określić tabeli docelowej „prezenty” dla aktualizacji w klauzuli FROM

Prześlij obraz bezpośrednio przez wiersz poleceń mySQL

MySQL Workbench: „Nie można połączyć się z serwerem MySQL przy błędzie 127.0.0.1” (10061) ”

czas trwania mysql i czas pobierania

Eksportuj i importuj wszystkie bazy danych MySQL naraz

Jak rozwiązać XAMPP 1.7.7 - PHPMyAdmin - Błąd MySQL # 2002 w Ubuntu

Kod błędu: 2013. Utracono połączenie z serwerem MySQL podczas zapytania

Zakończono pid MySQL (nie można uruchomić mysql)

nie można upuścić klucza obcego

Importowanie 1GO SQL File => ERROR 2013 (HY000) w linii 23: Utracono połączenie z serwerem MySQL podczas zapytań

MySQL Workbench Edytuj dane tabeli jest tylko do odczytu

Jak zalogować się jako root w MySQL na OS X?

Kod błędu MySQL: 1175 podczas aktualizacji w MySQL Workbench

ERROR 2002 (HY000): Nie można połączyć się z lokalnym serwerem MySQL przez gniazdo '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Python: ValueError: nieobsługiwany znak formatu '' '(0x27) w indeksie 1

BŁĄD 2003 (HY000): Nie można połączyć się z serwerem MySQL (111)