it-swarm-eu.dev

Log4Net, jak dodać niestandardowe pole do mojego logowania

Korzystam z aplikacji log4net.Appender.AdoNetAppender.
Moja tabela log4net to następujące pola [Date],[Thread],[Level],[Logger],[Message],[Exception]

Musiałbym dodać kolejne pole do tabeli log4net (np. SalesId), ale jak mam określić w swoim pliku xml i kodzie, aby rejestrować „SalesId” podczas rejestrowania komunikatu o błędzie lub informacji?

na przykład log.Info("SomeMessage", SalesId)

Oto xml log4net

 <appender name="SalesDBAppender" type="log4net.Appender.AdoNetAppender">
  <bufferSize value="1" />
  <connectionType value ="System.Data.SqlClient.SqlConnection" />
  <connectionString value="Data Source=..." />
  <commandText value="INSERT INTO Log4Net ([Date],[Thread],[Level],[Logger],[Message],[Exception]) VALUES (@log_date, @thread, @log_level, @logger, @message, @exception)" />
  <parameter>
   <parameterName value="@log_date" />
   <dbType value="DateTime" />
   <layout type="log4net.Layout.RawTimeStampLayout" />
  </parameter>
  <parameter>
   <parameterName value="@thread" />
   <dbType value="String" />
   <size value="255" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%thread" />
   </layout>
  </parameter>
  <parameter>
   <parameterName value="@log_level" />
   <dbType value="String" />
   <size value="50" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%level" />
   </layout>
  </parameter>
  <parameter>
   <parameterName value="@logger" />
   <dbType value="String" />
   <size value="255" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%logger" />
   </layout>
  </parameter>
  <parameter>
   <parameterName value="@message" />
   <dbType value="String" />
   <size value="4000" />
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%message" />
   </layout>
  </parameter>
  <parameter>
   <parameterName value="@exception" />
   <dbType value="String" />
   <size value="2000" />
   <layout type="log4net.Layout.ExceptionLayout" />
  </parameter>
 </appender>
90
Eminem

1) Zmodyfikuj tekst polecenia: INSERT INTO Log4Net ([Date],[Thread],[Level],[Logger],[Message],[Exception],[MyColumn]) VALUES (@log_date, @thread, @log_level, @logger, @message, @exception, @CustomColumn)

2) Dodaj definicję parametru dla niestandardowej kolumny:

<parameter>
  <parameterName value="@CustomColumn"/>
  <dbType value="String" />
  <size value="255" />
  <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
   <conversionPattern value="%property{CustomColumn}" />
 </layout>
</parameter>

3) Następnie użyj jednego z kontekstów log4net, aby przenieść wartości do parametru:

// thread properties...
log4net.LogicalThreadContext.Properties["CustomColumn"] = "Custom value";
log.Info("Message"); 

// ...or global properties
log4net.GlobalContext.Properties["CustomColumn"] = "Custom value";
180
Marcelo De Zen

Trzy typy kontekstu rejestrowania dostępne w Log4Net.

 1. Log4Net.GlobalContext: - Ten kontekst jest wspólny dla wszystkich wątków aplikacji i domen. Jeśli dwa wątki ustawią tę samą właściwość w GlobalContext, jedna wartość zastąpi drugą.

 2. Log4Net.ThreadContext: - Ten zakres kontekstu jest ograniczony do wątku wywołującego. W tym przypadku dwa wątki mogą ustawić tę samą właściwość na różne wartości bez wzajemnego nadpisywania.

 3. Log4Net.ThreadLogicalContext: - Ten kontekst zachowuje się podobnie jak ThreadContext. jeśli pracujesz z niestandardowym algorytmem puli wątków lub hostujesz CLR, możesz znaleźć zastosowanie dla tego.

Dodaj następujący kod do pliku program.cs:

static void Main( string[] args )
{
  log4net.Config.XmlConfigurator.Configure();
  log4net.ThreadContext.Properties[ "myContext" ] = "Logging from Main";
  Log.Info( "this is an info message" );
  Console.ReadLine();
}

2) Dodaj definicję parametru dla niestandardowej kolumny:

 <log4net>   
  <appender name="ConsoleAppender" type="log4net.Appender.ConsoleAppender">
   <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
    <conversionPattern value="%logger (%property{myContext}) [%level]- %message%newline" />
   </layout>
  </appender> 
 </log4net>
4
piyush gupta

Oto działająca wersja ze spersonalizowanymi preferencjami. Dodałem niestandardową kolumnę do przechowywania wygenerowanego kodu wyjątku.

1) Dodaj niestandardową kolumnę (tutaj wyjątekKod) do konfiguracji Log4net:

<commandText value="INSERT INTO Log([Date],[Thread],[Level],[Logger],[Message],[Exception],[ExceptionCode]) 
VALUES (@log_date, @thread, @log_level, @logger, @message, @exception,@exceptionCode)" />

<parameter>
  <parameterName value="@exceptionCode" />
  <dbType value="String" />
  <size value="11" />
  <layout type="Common.Utils.LogHelper.Log4NetExtentedLoggingPatternLayout">
    <conversionPattern value="%exceptionCode{Code}" />
  </layout>
</parameter>

2) Log4NetExtentedLoggingCustomParameters.cs

namespace Common.Utils.LogHelper
{
  public class Log4NetExtentedLoggingCustomParameters
  {
    public string ExceptionCode { get; set; }

    public string Message { get; set; }

    public override string ToString()
    {
      return Message;
    }
  }
}

3) Log4NetExtentedLoggingPatternConverter.cs

namespace Common.Utils.LogHelper
{
  public class Log4NetExtentedLoggingPatternConverter : PatternConverter
  {
    protected override void Convert(TextWriter writer, object state)
    {
      if (state == null)
      {
        writer.Write(SystemInfo.NullText);
        return;
      }

      var loggingEvent = state as LoggingEvent;
      var messageObj = loggingEvent.MessageObject as Log4NetExtentedLoggingCustomParameters;

      if (messageObj == null)
      {
        writer.Write(SystemInfo.NullText);
      }
      else
      {
        switch (this.Option.ToLower()) //this.Option = "Code"
        {
          case "code": //config conversionPattern parameter -> %exceptionCode{Code}
            writer.Write(messageObj.ExceptionCode);
            break; 
          default:
            writer.Write(SystemInfo.NullText);
            break;
        }
      }
    }
  }
}

4) Log4NetExtentedLoggingPatternLayout.cs

namespace Common.Utils.LogHelper
{
  public class Log4NetExtentedLoggingPatternLayout : PatternLayout
  {
    public Log4NetExtentedLoggingPatternLayout()
    {
      var customConverter = new log4net.Util.ConverterInfo()
      {
        Name = "exceptionCode",
        Type = typeof(Log4NetExtentedLoggingPatternConverter)
      };

      AddConverter(customConverter);
    }
  }
}

5) Logger.cs // Ciesz się swoim rejestratorem dzięki nowej kolumnie! :)

namespace Common.Utils.LogHelper
{
  public class Logger
  {
    static ILog Logger = LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);

    public static string LogError(string message, Exception exception = null)
    {
      var logWithErrCode = GetLogWithErrorCode(message);
      Logger.Error(logWithErrCode, exception);
      return logWithErrCode.ExceptionCode;
    }

    private static Log4NetExtentedLoggingCustomParameters GetLogWithErrorCode(string message)
    {
      var logWithErrCode = new Log4NetExtentedLoggingCustomParameters();
      logWithErrCode.ExceptionCode = GenerateErrorCode(); //this method is absent for simplicity. Use your own implementation
      logWithErrCode.Message = message;
      return logWithErrCode;
    }
  }
}

referencje:

http://blog.stvjam.es/2014/01/logging-custom-objects-and-fields-with

1
Ali Karaca