it-swarm-eu.dev

Jak mohu získat kód ukončení aplikace z příkazového řádku systému Windows?

Jsem spuštěn program a chcete vidět, co je jeho návratový kód (protože vrací různé kódy založené na různých chybách).

Vím, že v Bash to můžu udělat spuštěním

echo $?

Co mám dělat, když používáte cmd.exe ve Windows?

708
Skrud

Proměnná pseudo prostředí s názvem errorlevel ukládá kód ukončení:

echo Exit Code is %errorlevel%

Příkaz if má také speciální syntaxi:

if errorlevel

Podrobnosti viz if /?.

Příklad

@echo off
my_nify_exe.exe
if errorlevel 1 (
  echo Failure Reason Given is %errorlevel%
  exit /b %errorlevel%
)

Upozornění: Pokud nastavíte název proměnné prostředí errorlevel, %errorlevel% vrátí tuto hodnotu a ne kód ukončení. Použijte (set errorlevel=) k vymazání proměnné prostředí, umožňující přístup k skutečné hodnotě errorlevel přes proměnnou prostředí %errorlevel%.

863
Samuel Renkert

Testování ErrorLevel funguje pro console application, ale jak je naznačeno na podle dmihailescu , nebude to fungovat, pokud se pokoušíte spustit windowed application (např. Win32-based) ) z příkazu Prompt. Aplikace na pozadí se spustí na pozadí a ovládací prvek se okamžitě vrátí do příkazového řádku Prompt (s největší pravděpodobností s hodnotou ErrorLevel nuly, která označuje, že proces byl created successfully). Když se aplikace v okně nakonec ukončí, dojde ke ztrátě jejího stavu ukončení.

Namísto použití konzoly C++, která je zmíněna na jiném místě, je však jednodušší alternativou spuštění aplikace v okně pomocí příkazu _ptSTART /WAIT příkazu Prompt. Spustí se aplikace v okně, vyčkává na její ukončení a poté se vrátí řízení do příkazu Prompt s ukončovacím stavem procesu nastaveným v ErrorLevel.

start /wait something.exe
echo %errorlevel%
227
Gary

Použijte vestavěnou proměnnou ERRORLEVEL:

echo %ERRORLEVEL%

pozor, pokud aplikace definovala proměnnou prostředí s názvem ERRORLEVEL !

92
Adam Rosenfield

Chcete-li přesně spojit chybový kód (např. 0), použijte toto:

@echo off
my_nify_exe.exe
if %ERRORLEVEL% EQU 0 (
  echo Success
) else (
  echo Failure Reason Given is %errorlevel%
  exit /b %errorlevel%
)

if errorlevel 0 odpovídá errorlevel> = 0. Viz if /?.

18
Curtis Yallop

Při použití programu, který není připojen ke konzole, nemusí fungovat správně, protože tato aplikace může být stále spuštěna, pokud si myslíte, že máte kód ukončení. Řešení v C++ vypadá takto:

#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "stdio.h"
#include "tchar.h"
#include "stdio.h"
#include "shellapi.h"

int _tmain( int argc, TCHAR *argv[] )
{

  CString cmdline(GetCommandLineW());
  cmdline.TrimLeft('\"');
  CString self(argv[0]);
  self.Trim('\"');
  CString args = cmdline.Mid(self.GetLength()+1);
  args.TrimLeft(_T("\" "));
  printf("Arguments passed: '%ws'\n",args);
  STARTUPINFO si;
  PROCESS_INFORMATION pi;

  ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
  si.cb = sizeof(si);
  ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );

  if( argc < 2 )
  {
    printf("Usage: %s arg1,arg2....\n", argv[0]);
    return -1;
  }

  CString strCmd(args);
  // Start the child process. 
  if( !CreateProcess( NULL,  // No module name (use command line)
    (LPTSTR)(strCmd.GetString()),    // Command line
    NULL,      // Process handle not inheritable
    NULL,      // Thread handle not inheritable
    FALSE,     // Set handle inheritance to FALSE
    0,       // No creation flags
    NULL,      // Use parent's environment block
    NULL,      // Use parent's starting directory 
    &si,      // Pointer to STARTUPINFO structure
    &pi )      // Pointer to PROCESS_INFORMATION structure
  ) 
  {
    printf( "CreateProcess failed (%d)\n", GetLastError() );
    return GetLastError();
  }
  else
    printf( "Waiting for \"%ws\" to exit.....\n", strCmd );

  // Wait until child process exits.
  WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
  int result = -1;
  if(!GetExitCodeProcess(pi.hProcess,(LPDWORD)&result))
  { 
    printf("GetExitCodeProcess() failed (%d)\n", GetLastError() );
  }
  else
    printf("The exit code for '%ws' is %d\n",(LPTSTR)(strCmd.GetString()), result );
  // Close process and thread handles. 
  CloseHandle( pi.hProcess );
  CloseHandle( pi.hThread );
  return result;
}
14
dmihailescu

Stojí za zmínku, že soubory .BAT a .CMD fungují odlišně.

Čtení https://ss64.com/nt/errorlevel.html uvádí následující:

Existuje klíčový rozdíl mezi způsobem .CMD a .BAT dávkové soubory nastavit errorlevels:

Starý dávkový skript .BAT, který spouští „nové“ interní příkazy: APPEND, ASSOC, PATH, Prompt, FTYPE a SET nastaví ERRORLEVEL pouze v případě, že dojde k chybě. Pokud tedy máte v dávkovém skriptu dva příkazy a první selže, ERRORLEVEL zůstane nastaven i po úspěšném druhém příkazu.

To může ztěžovat ladění problémového skriptu BAT, dávkový skript CMD je konzistentnější a nastaví ERRORLEVEL po každém příkazu, který spustíte [zdroj].

To mi nedávalo žádný zármutek, když jsem prováděla po sobě jdoucí příkazy, ale ERRORLEVEL by zůstal nezměněn i v případě selhání.

5
RockDoctor

Na jednom místě jsem potřeboval přesně stisknout události protokolu z programu Cygwin do protokolu událostí systému Windows. Chtěl jsem, aby zprávy v WEVL byly zvyklé, měly správný výstupní kód, detaily, priority, zprávy, atd. Tak jsem vytvořil malý Bash skript, který se o to postará. Zde je na GitHub, logit.sh .

Některé úryvky:

usage: logit.sh [-h] [-p] [-i=n] [-s] <description>
example: logit.sh -p error -i 501 -s myscript.sh "failed to run the mount command"

Zde je část obsahu dočasného souboru:

LGT_TEMP_FILE="$(mktemp --suffix .cmd)"
cat<<EOF>$LGT_TEMP_FILE
  @echo off
  set LGT_EXITCODE="$LGT_ID"
  exit /b %LGT_ID%
EOF
unix2dos "$LGT_TEMP_FILE"

Zde je funkce pro vytváření událostí v WEVL:

__create_event () {
  local cmd="eventcreate /ID $LGT_ID /L Application /SO $LGT_SOURCE /T $LGT_PRIORITY /D "
  if [[ "$1" == *';'* ]]; then
    local IFS=';'
    for i in "$1"; do
      $cmd "$i" &>/dev/null
    done
  else
    $cmd "$LGT_DESC" &>/dev/null
  fi
}

Spuštění dávkového skriptu a volání na __create_event:

cmd /c "$(cygpath -wa "$LGT_TEMP_FILE")"
__create_event
0
jonretting