it-swarm-eu.dev

Šablona stránky ve dvouúrovňové hluboké složce

Je to možné povolit WordPress číst šablony stránek na .php soubory, které jsou dvě úrovně hluboko uvnitř složky motivu?

Příklad:

theme/
  folder-1/
    child-folder-1/my-template.php

V současné době je možné číst pouze šablonu, pokud je vnořena na stejné úrovni nadřazené složky.

Příklad:

theme/
  folder-1/
  child-folder-1/my-template.php
5
Bruno Monteiro

WordPress bude hledat pouze jednu úroveň hluboko (* viz níže) z kořenového adresáře tématu pro šablony stránek (a příspěvků).

Pole šablon však lze filtrovat pomocí filtru theme_{$post_type}_templates, takže můžete přidat vlastní vnořené šablony:

// See WP_Theme::get_page_templates 
/**
 * Filters list of page templates for a theme.
 *
 * The dynamic portion of the hook name, `$post_type`, refers to the post type.
 *
 * @since 3.9.0
 * @since 4.4.0 Converted to allow complete control over the `$page_templates` array.
 * @since 4.7.0 Added the `$post_type` parameter.
 *
 * @param array    $post_templates Array of page templates. Keys are filenames,
 *                   values are translated names.
 * @param WP_Theme   $this      The theme object.
 * @param WP_Post|null $post      The post being edited, provided for context, or null.
 * @param string    $post_type   Post type to get the templates for.
 */

function wpse249984_add_templates( $post_templates, $wp_theme, $post, $post_type ) {
  $post_templates['folder-1/child-folder-1/my-template.php'] = 'My Template';

  return $post_templates;
}
add_filter( 'theme_page_templates', 'wpse249984_add_templates', 10, 4 );

* Podrobnosti: Při pohledu na /wp-includes/class-wp-theme.php .

Hloubka 1 je pevně zakódovaná a nelze ji změnit. V WP_Theme::get_post_templates() je důležitý řádek $files = (array) $this->get_files( 'php', 1 );, kde 1 je argument $depth.

/**
 * Returns the theme's post templates.
 *
 * @since 4.7.0
 * @access public
 *
 * @return array Array of page templates, keyed by filename and post type,
 *        with the value of the translated header name.
 */
public function get_post_templates() {
  // If you screw up your current theme and we invalidate your parent, most things still work. Let it slide.
  if ( $this->errors() && $this->errors()->get_error_codes() !== array( 'theme_parent_invalid' ) ) {
    return array();
  }

  $post_templates = $this->cache_get( 'post_templates' );

  if ( ! is_array( $post_templates ) ) {
    $post_templates = array();

    $files = (array) $this->get_files( 'php', 1 );

    foreach ( $files as $file => $full_path ) {
      ...

  return $post_templates;
}

...

/**
 * Return files in the theme's directory.
 * @param mixed $type Optional. Array of extensions to return. Defaults to all files (null).
 * @param int $depth Optional. How deep to search for files. Defaults to a flat scan (0 depth). -1 depth is infinite.
 * @param bool $search_parent Optional. Whether to return parent files. Defaults to false.
 * @return array Array of files, keyed by the path to the file relative to the theme's directory, with the values
 *        being absolute paths.
 */
public function get_files( $type = null, $depth = 0, $search_parent = false ) {
  ...
}
3
Dave Romsey