it-swarm-eu.dev

Jak mohu vynutit SSH, aby umožnil pouze přihlášení uživatelům s klíčem?

Pokusil jsem se postupovat podle pokynů zde: http://lani78.wordpress.com/2008/08/08/generate-a-ssh-key-and-disable-password-authentication-on-ubuntu-server/

povolit ověřování pouze uživatelům s veřejným klíčem na serveru, ale nemůžu přimět SSH, aby zakázal přihlášení pouze pomocí uživatelského jména/hesla.

Zde je můj soubor sshd_config - něco mi chybí? Už jsem se pokusil restartovat SSH a samotný počítač.

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details


# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_Host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_Host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_Host_ecdsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes


# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768


# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO


# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes


RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile        %h/.ssh/authorized_keys


# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need Host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes


# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no


# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no


# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication no


# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes


# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes


X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no


#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net


# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*


Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server


# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
UsePAM no
84
user193805

Ve výchozím nastavení je PasswordAuthentication nastaveno na yes, i když jej v /etc/ssh/sshd_config.

Budete muset explicitně nastavit PasswordAuthentication no povolit pouze ověření veřejným klíčem.

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no

PubkeyAuthentication yes

POZNÁMKA (man sshd_config): PasswordAuthentication určuje, zda je povoleno ověřování heslem. Výchozí hodnota je yes .

A restartujte sshd

  • pro sysvinit service ssh restart
  • pro systemd systemctl restart sshd.service.
111
Terry Wang

Podle této stránky wiki o SSH klíčích a této odpovědi , musíte tyto dva řádky změnit ve svém sshd_config:

PasswordAuthentication no
ChallengeResponseAuthentication no
14
Andy J

V /etc/ssh/sshd_config, níže nastavení fungovalo pro mě:

PasswordAuthentication no
UsePAM no

Nakonec restartujte démona sshd.

4
BTR Naidu

Řádek, který chcete, je ve výchozím nastavení v souboru sshd_config neobvykle komentován.

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
--->#PasswordAuthentication yes

Chcete-li hesla zakázat, změňte yes na no a odstraňte komentář:

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
PasswordAuthentication no
3
Nolan Hergert

from https://www.ssh.com/ssh/copy-id#sec-How-ssh-copy-id-works : Obecně domovský adresář uživatele nebo jakýkoli soubor nebo adresář obsahující soubory klíčů by neměl být zapisovatelný nikým jiným. Jinak by někdo jiný mohl přidat nové autorizované klíče pro uživatele a získat přístup. Soubory soukromého klíče by neměl číst kdokoli jiný.

Zkuste pomocí Sudo chmod go-rwx /home/username/ nahrazení username podle potřeby.