it-swarm-eu.dev

Přidejte primární klíč do stávající tabulky

Mám existující tabulku s názvem Persion. V této tabulce mám 5 sloupců:

 • persionId
 • Pname
 • PMid
 • Pdescription
 • Pamt

Když jsem vytvořil tuto tabulku, nastavil jsem PersionId a Pname jako primární klíč.

Nyní chci do primárního klíče zahrnout ještě jeden sloupec - PMID. Jak k tomu mohu napsat příkaz ALTER? (V tabulce již mám 1000 záznamů)

157
jay

přetáhněte omezení a znovu jej vytvořte

alter table Persion drop CONSTRAINT <constraint_name>

alter table Persion add primary key (persionId,Pname,PMID)

upravit:

název omezení najdete pomocí následujícího dotazu:

select OBJECT_NAME(OBJECT_ID) AS NameofConstraint
FROM sys.objects
where OBJECT_NAME(parent_object_id)='Persion'
and type_desc LIKE '%CONSTRAINT'
162
Joe G Joseph

Myslím, že by něco takového mělo fungovat

-- drop current primary key constraint
ALTER TABLE dbo.persion 
DROP CONSTRAINT PK_persionId;
GO

-- add new auto incremented field
ALTER TABLE dbo.persion 
ADD pmid BIGINT IDENTITY;
GO

-- create new primary key constraint
ALTER TABLE dbo.persion 
ADD CONSTRAINT PK_persionId PRIMARY KEY NONCLUSTERED (pmid, persionId);
GO
62
T I
-- create new primary key constraint
ALTER TABLE dbo.persion 
ADD CONSTRAINT PK_persionId PRIMARY KEY NONCLUSTERED (pmid, persionId);

je lepší řešení, protože máte kontrolu nad pojmenováním primárního_key.


Je to lepší než jen používat

ALTER TABLE Persion ADD PRIMARY KEY(persionId,Pname,PMID)

který vytváří náhodná jména a může způsobit problémy při skriptování nebo porovnávání databází

28
user3675542

Pokud přidáte omezení primárního klíče

ALTER TABLE <TABLE NAME> ADD CONSTRAINT <CONSTRAINT NAME> PRIMARY KEY <COLUMNNAME> 

například:

ALTER TABLE DEPT ADD CONSTRAINT PK_DEPT PRIMARY KEY (DEPTNO)
23
K GANGA

Omezení PRIMARY KEY jednoznačně identifikuje každý záznam v databázové tabulce. Primární klíče musí obsahovat hodnoty UNIQUE a sloupec nesmí obsahovat hodnoty NULL.

 -- DROP current primary key 
 ALTER TABLE tblPersons DROP CONSTRAINT <constraint_name>
 Example:
 ALTER TABLE tblPersons 
 DROP CONSTRAINT P_Id;


 -- ALTER TABLE tblpersion
 ALTER TABLE tblpersion add primary key (P_Id,LastName)
4
Mike Clark

Necromancing.
Jen pro případ, že by někdo měl stejně dobré schéma, se kterým by mohl pracovat jako já ...
Zde je návod, jak to udělat správně:

V tomto příkladu je název tabulky dbo.T_SYS_Language_Forms a název sloupce je LANG_UID

-- First, chech if the table exists...
IF 0 < (
  SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
  WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
  AND TABLE_SCHEMA = 'dbo'
  AND TABLE_NAME = 'T_SYS_Language_Forms'
)
BEGIN
  -- Check for NULL values in the primary-key column
  IF 0 = (SELECT COUNT(*) FROM T_SYS_Language_Forms WHERE LANG_UID IS NULL)
  BEGIN
    ALTER TABLE T_SYS_Language_Forms ALTER COLUMN LANG_UID uniqueidentifier NOT NULL 

    -- No, don't drop, FK references might already exist...
    -- Drop PK if exists (it is very possible it does not have the name you think it has...)
    -- ALTER TABLE T_SYS_Language_Forms DROP CONSTRAINT pk_constraint_name 
    --DECLARE @pkDropCommand nvarchar(1000) 
    --SET @pkDropCommand = N'ALTER TABLE T_SYS_Language_Forms DROP CONSTRAINT ' + QUOTENAME((SELECT CONSTRAINT_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS 
    --WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' 
    --AND TABLE_SCHEMA = 'dbo' 
    --AND TABLE_NAME = 'T_SYS_Language_Forms' 
    ----AND CONSTRAINT_NAME = 'PK_T_SYS_Language_Forms' 
    --))
    ---- PRINT @pkDropCommand 
    --EXECUTE(@pkDropCommand) 
    -- Instead do
    -- EXEC sp_rename 'dbo.T_SYS_Language_Forms.PK_T_SYS_Language_Forms1234565', 'PK_T_SYS_Language_Forms';

    -- Check if they keys are unique (it is very possible they might not be)    
    IF 1 >= (SELECT TOP 1 COUNT(*) AS cnt FROM T_SYS_Language_Forms GROUP BY LANG_UID ORDER BY cnt DESC)
    BEGIN

      -- If no Primary key for this table
      IF 0 = 
      (
        SELECT COUNT(*) FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS 
        WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' 
        AND TABLE_SCHEMA = 'dbo' 
        AND TABLE_NAME = 'T_SYS_Language_Forms' 
        -- AND CONSTRAINT_NAME = 'PK_T_SYS_Language_Forms' 
      )
        ALTER TABLE T_SYS_Language_Forms ADD CONSTRAINT PK_T_SYS_Language_Forms PRIMARY KEY CLUSTERED (LANG_UID ASC)
      ;

    END -- End uniqueness check
    ELSE
      PRINT 'FSCK, this column has duplicate keys, and can thus not be changed to primary key...' 
  END -- End NULL check
  ELSE
    PRINT 'FSCK, need to figure out how to update NULL value(s)...' 
END 
3
Stefan Steiger

Zkuste to-

ALTER TABLE TABLE_NAME DROP INDEX `PRIMARY`, ADD PRIMARY KEY (COLUMN1, COLUMN2,..);
2
Samir

V tabulce je již primární klíč. Nemůžete přidat pouze primární klíč, jinak způsobí chybu. Protože existuje jeden primární klíč pro tabulku sql.

Nejprve musíte zrušit starý primární klíč.

MySQL:

ALTER TABLE Persion
DROP PRIMARY KEY;

SQL Server/Oracle/MS Access:

ALTER TABLE Persion
DROP CONSTRAINT 'constraint name';

V tabulce musíte najít název omezení. Pokud jste při vytváření tabulky zadali název omezení, můžete snadno použít název omezení (např .: PK_Persion).

Za druhé, Přidejte primární klíč.

MySQL/SQL Server/Oracle/MS Access:

ALTER TABLE Persion ADD PRIMARY KEY (PersionId,Pname,PMID);

nebo lepší níže

ALTER TABLE Persion ADD CONSTRAINT PK_Persion PRIMARY KEY (PersionId,Pname,PMID);

To může nastavit název omezení vývojářem. Je snazší udržovat stůl.

Když jsem se podíval na všechny odpovědi, trochu jsem se zmást. Takže zkoumám nějaký dokument, abych našel každý detail. Doufám, že tato odpověď může pomoci dalším začátečníkům jazyka SQL.

Reference: https://www.w3schools.com/sql/sql_primarykey.asp

2
劉鎮瑲
ALTER TABLE TABLE_NAME ADD PRIMARY KEY(`persionId`,`Pname`,`PMID`)
1
Harry Singh

Zkuste použít tento kód:

ALTER TABLE `table name` 
  CHANGE COLUMN `column name` `column name` datatype NOT NULL, 
  ADD PRIMARY KEY (`column name`) ;
1
Rekha Rajan