it-swarm-eu.dev

Vraťte sloupec za datum v rozsahu

Řekněme, že mám tabulku A: BookingsPerPerson

Person_Id  ArrivalDate  DepartureDate
123456    2012-01-01   2012-01-04
213415    2012-01-02   2012-01-07

Co musím dosáhnout, je následující:

Person_Id  ArrivalDate  DepartureDate  Jan-01  Jan-02  Jan-03  Jan-04  Jan-05  Jan-06  Jan-07
123456    2012-01-01   2012-01-04    1     1     1     1
213415    2012-01-02   2012-01-07         1     1     1     1     1     1

Systém je určen pro akce, takže každá rezervace hotelu může trvat něco mezi 1 až 15 dny, ale ne víc než to. Jakékoli nápady by byly velmi oceněny.

15
Federico Giust

K provedení tohoto dotazu můžete použít funkci PIVOT. Moje odpověď bude zahrnovat statickou i dynamickou verzi, protože někdy je snazší ji pochopit pomocí statické verze.

Statický pivot je, když pevně zakódujete všechny hodnoty, které chcete převést do sloupců.

-- first into into a #temp table the list of dates that you want to turn to columns
;with cte (datelist, maxdate) as
(
  select min(arrivaldate) datelist, max(departuredate) maxdate
  from BookingsPerPerson
  union all
  select dateadd(dd, 1, datelist), maxdate
  from cte
  where datelist < maxdate
) 
select c.datelist
into #tempDates
from cte c

select *
from
(
  select b.person_id, b.arrivaldate, b.departuredate,
    d.datelist,
    convert(CHAR(10), datelist, 120) PivotDate
  from #tempDates d
  left join BookingsPerPerson b
    on d.datelist between b.arrivaldate and b.departuredate
) x
pivot
(
  count(datelist)
  for PivotDate in ([2012-01-01], [2012-01-02], [2012-01-03],
       [2012-01-04], [2012-01-05], [2012-01-06] , [2012-01-07])
) p;

Výsledky (viz SQL Fiddle S ukázko ):

PERSON_ID | ARRIVALDATE | DEPARTUREDATE | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-01-07
=====================================================================================================================================
123456  | 2012-01-01 | 2012-01-04  | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0
213415  | 2012-01-02 | 2012-01-07  | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1

Dynamická verze vygeneruje seznam hodnot, které se převedou do sloupců:

DECLARE @cols AS NVARCHAR(MAX),
  @query AS NVARCHAR(MAX)

;with cte (datelist, maxdate) as
(
  select min(arrivaldate) datelist, max(departuredate) maxdate
  from BookingsPerPerson
  union all
  select dateadd(dd, 1, datelist), maxdate
  from cte
  where datelist < maxdate
) 
select c.datelist
into #tempDates
from cte c


select @cols = STUFF((SELECT distinct ',' + QUOTENAME(convert(CHAR(10), datelist, 120)) 
          from #tempDates
      FOR XML PATH(''), TYPE
      ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)') 
    ,1,1,'')

set @query = 'SELECT person_id, arrivaldate, departuredate, ' + @cols + ' from 
       (
        select b.person_id, b.arrivaldate, b.departuredate,
          d.datelist,
          convert(CHAR(10), datelist, 120) PivotDate
        from #tempDates d
        left join BookingsPerPerson b
          on d.datelist between b.arrivaldate and b.departuredate
      ) x
      pivot 
      (
        count(datelist)
        for PivotDate in (' + @cols + ')
      ) p '

execute(@query)

Výsledky jsou stejné (viz SQL Fiddle S ukázko ):

PERSON_ID | ARRIVALDATE | DEPARTUREDATE | 2012-01-01 | 2012-01-02 | 2012-01-03 | 2012-01-04 | 2012-01-05 | 2012-01-06 | 2012-01-07
=====================================================================================================================================
123456  | 2012-01-01 | 2012-01-04  | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0
213415  | 2012-01-02 | 2012-01-07  | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1
27
Taryn

Jsem stará škola a zjistím, že CASE snadněji pracuje v mé hlavě než PIVOT. Jsem si jistý, že se bluefeet brzy objeví a zahanbí mě, ale mezitím si můžete hrát s tímto dynamickým dotazem SQL. Předpokládejme, že vaše tabulky ukládají DATE a ne DATETIME (nebo ještě horší, VARCHAR):

USE tempdb;
GO

CREATE TABLE dbo.a
(
  Person_Id INT, 
  ArrivalDate DATE, 
  DepartureDate DATE
);

INSERT dbo.a SELECT 123456, '2012-01-01', '2012-01-04'
UNION ALL  SELECT 213415, '2012-01-02', '2012-01-07';

DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = N'SELECT Person_Id';

;WITH dr AS
(
 SELECT MinDate = MIN(ArrivalDate),
     MaxDate = MAX(DepartureDate)
 FROM dbo.a
),
n AS
(
 SELECT TOP (DATEDIFF(DAY, (SELECT MinDate FROM dr), (SELECT MaxDate FROM dr)) + 1)
  d = DATEADD(DAY, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY [object_id])-1, 
   (SELECT MinDate FROM dr))
 FROM sys.all_objects
)
SELECT @sql += ',
 ' + QUOTENAME(d) + ' = CASE WHEN ''' + CONVERT(CHAR(10), d, 120) 
 + ''' BETWEEN ArrivalDate AND DepartureDate THEN ''1'' ELSE '''' END' FROM n;

SELECT @sql += ' FROM dbo.a;'

EXEC sp_executesql @sql;
GO

DROP TABLE dbo.a;

Jeden z mála případů, BTW, kde bych mohl ospravedlnit pomocí dotazů BETWEEN pro dotazy na časové období.

8
Aaron Bertrand

Co takhle vygenerovat seznam dat

declare @Date01 as smalldatetime
declare @Date02 as smalldatetime
select @Date01 = min(periodstart), @Date02 = max(periodend)
  from BookingTable

declare @DateDiff as int
select @DateDiff = (select DATEDIFF(DAY, @Date01, @Date02))
;

WITH Tally (N) AS
(
  SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL))
  FROM sys.all_columns a CROSS JOIN sys.all_columns b
)
SELECT DATEADD(day, N, @Date01)
FROM Tally
where N <= @DateDiff
0
mko