it-swarm-eu.dev

Přečtěte si soubor XML v SQL Server 2008

Jak si mohu přečíst soubor XML a uložit data v XML do naší tabulky na serveru SQL Server 2008?

12
pooja

Tento analyzátor založený na XML. Číst atributy je jiné, ale není to tak běžné

Nechal jsem to ležet jako demo se 3 mírně odlišnými dotazy XPath

DECLARE @foo XML

SELECT @foo = N'
<harrys>
  <harry>
    <fish>0.015000000000</fish>
    <bicycle>2008-10-31T00:00:00+01:00</bicycle>
    <foo>ü</foo>
  </harry>
  <harry>
    <fish>0.025000000000</fish>
    <bicycle>2008-08-31T00:00:00+01:00</bicycle>
    <foo>ä</foo>
  </harry>
</harrys>
'

SELECT
  CAST(CAST(y.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(y.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(y.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('/*') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./*') AS y(item)

SELECT
  CAST(CAST(x.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(x.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(x.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('harrys/harry') x(item)

SELECT
  CAST(CAST(y.item.query('data(fish)') AS varchar(30)) AS float),
  CAST(LEFT(CAST(y.item.query('data(bicycle)') AS char(25)), 10) AS smalldatetime),
  CAST(y.item.query('data(foo)') AS varchar(25))
FROM
  @foo.nodes('/harrys') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./harry') AS y(item)
6
gbn

Zkoušel jsem to s výše uvedenou odpovědí. Zkus to,

XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
- <FundingSought xml:lang="en">
- <Fund>
 <FundName>sdfdsfd</FundName> 
 <FundValue>1</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>dfdgfdg</FundName> 
 <FundValue>2</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>fghghh</FundName> 
 <FundValue>3</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>sdfdgg</FundName> 
 <FundValue>4</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>hgfhh</FundName> 
 <FundValue>5</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>fghgh</FundName> 
 <FundValue>6</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>ghhhh</FundName> 
 <FundValue>7</FundValue> 
 </Fund>
- <Fund>
 <FundName>hfghh</FundName> 
 <FundValue>8</FundValue> 
 </Fund>
 </FundingSought>

SQL:

CREATE TABLE #XmlImportTest(
xmlFileName VARCHAR(300) NOT NULL,
xml_data XML NOT NULL
)
GO

DECLARE @xmlFileName VARCHAR(300)

SELECT @xmlFileName = 'C:\FundingSought.xml'

--– dynamic sql is just so we can use @xmlFileName variable in OPENROWSET

EXEC('INSERT INTO #XmlImportTest(xmlFileName, xml_data)

SELECT ''' + @xmlFileName + ''', xmlData
FROM(
SELECT *
FROM OPENROWSET (BULK ''' + @xmlFileName + ''', SINGLE_BLOB) AS XMLDATA
) AS FileImport (XMLDATA)
')
GO


DECLARE @foo XML


SET @foo = (SELECT xml_data from #XmlImportTest)


SELECT
  CAST(y.item.query('data(FundName)') AS varchar(30)),
  CAST(y.item.query('data(FundValue)') AS char(25))

FROM
  @foo.nodes('/*') x(item)
  CROSS APPLY
  x.item.nodes('./*') AS y(item)
5
pooja

Necromancing:

Z řetězce:

SELECT 
  --myTempTable.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
   myTempTable.XmlCol.query('./ID').value('.', 'varchar(36)') AS ID 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Name').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Name 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./RFC').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS RFC 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Text').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Text 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Desc').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Description 
FROM 
(
  SELECT 
    CAST('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <data-set>
      <record>
        <ID>1</ID>
        <Name>A</Name>
        <RFC>RFC 1035[1]</RFC>
        <Text>Address record</Text>
        <Desc>Returns a 32-bit IPv4 address, most commonly used to map hostnames to an IP address of the Host, but it is also used for DNSBLs, storing subnet masks in RFC 1101, etc.</Desc>
      </record>
      <record>
        <ID>2</ID>
        <Name>NS</Name>
        <RFC>RFC 1035[1]</RFC>
        <Text>Name server record</Text>
        <Desc>Delegates a DNS zone to use the given authoritative name servers</Desc>
      </record>
    </data-set>
    ' AS xml) AS RawXml
) AS b 
--CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record/ID') myTempTable(XmlCol);
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record') myTempTable(XmlCol);

Ze souboru:

SELECT 
  --myTempTable.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
   myTempTable.XmlCol.query('./ID').value('.', 'varchar(36)') AS ID 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Name').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Name 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./RFC').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS RFC 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Text').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Text 
  ,myTempTable.XmlCol.query('./Desc').value('.', 'nvarchar(MAX)') AS Description 
FROM 
(
  SELECT CONVERT(XML, BulkColumn) AS RawXml 
  FROM OPENROWSET(BULK 'D:\username\Desktop\MyData.xml', SINGLE_BLOB) AS RowSetName 
) AS b 
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('//record') myTempTable(XmlCol)

např.

DECLARE @bla varchar(MAX)
SET @bla = 'BED40DFC-F468-46DD-8017-00EF2FA3E4A4,64B59FC5-3F4D-4B0E-9A48-01F3D4F220B0,A611A108-97CA-42F3-A2E1-057165339719,E72D95EA-578F-45FC-88E5-075F66FD726C'

-- http://stackoverflow.com/questions/14712864/how-to-query-values-from-xml-nodes
SELECT 
  x.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
FROM 
(
  SELECT 
  CAST('<e>' + REPLACE(@bla, ',', '</e><e>') + '</e>' AS xml) AS RawXml
) AS b 
CROSS APPLY b.RawXml.nodes('e') x(XmlCol);

Takže můžete mít funkci jako

SELECT * FROM MyTable 
WHERE UID IN 
(
  SELECT 
    x.XmlCol.value('.', 'varchar(36)') AS val 
  FROM 
  (
    SELECT 
    CAST('<e>' + REPLACE(@bla, ',', '</e><e>') + '</e>' AS xml) AS RawXml
  ) AS b 
  CROSS APPLY b.RawXml.nodes('e') x(XmlCol)
)
2
Quandary

Přidám pouze odpověď, abyste věděli, že máte jinou možnost. Můžete také použít OPENXML ke čtení xml dat. To byl způsob, jak to provést ve starších verzích serveru SQL. Není to dokonalé, ale funguje to. A je snadné jej zneužít :-). Stačí porovnat plány dvou identických xmls ošetřených XPATH dotazy (odpověď gbn) ve srovnání s OPENXML nebo OPENROWSET. Nyní použiji příklad z článku MSDN, ale můžete získat úplný obrázek:

DECLARE @idoc int
DECLARE @doc varchar(1000)

SET @doc ='
<ROOT>
<Customer CustomerID="VINET" ContactName="Paul Henriot">
  <Order CustomerID="VINET" EmployeeID="5" OrderDate="1996-07-04T00:00:00">
   <OrderDetail OrderID="10248" ProductID="11" Quantity="12"/>
   <OrderDetail OrderID="10248" ProductID="42" Quantity="10"/>
  </Order>
</Customer>
</ROOT>'

--Create an internal representation of the XML document.
EXEC sp_xml_preparedocument @idoc OUTPUT, @doc

-- Execute a SELECT statement that uses the OPENXML rowset provider.
SELECT  *
FROM    OPENXML (@idoc, '/ROOT/Customer',1)
      WITH (CustomerID varchar(10),
         ContactName varchar(20))
1
Marian