it-swarm-eu.dev

Jak určit, jaké tabulky SQL mají programově sloupec identity

Chci vytvořit seznam sloupců v SQL Server 2005, které mají sloupce identity a jejich odpovídající tabulky v T-SQL.

Výsledky by byly něco jako:

Název_tabulky, Název_sloupce

88
Gabe

Dalším možným způsobem, jak to provést pro SQL Server, který má méně spoléhání se na systémové tabulky (které se mohou změnit, verze na verzi), je použití pohledů INFORMATION_SCHEMA:

select COLUMN_NAME, TABLE_NAME
from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
order by TABLE_NAME 
152
DaveCrawford

sys.columns.is_identity = 1

např.,

select o.name, c.name
from sys.objects o inner join sys.columns c on o.object_id = c.object_id
where c.is_identity = 1
44
Kevin Crumley

Jiný způsob (pro rok 2000/2005/2012/2014):

IF ((SELECT OBJECTPROPERTY( OBJECT_ID(N'table_name_here'), 'TableHasIdentity')) = 1)
  PRINT 'Yes'
ELSE
  PRINT 'No'

POZNÁMKA: table_name_here by mělo být schema.table, pokud schéma není dbo.

26
Guillermo

V SQL 2005:

select object_name(object_id), name
from sys.columns
where is_identity = 1
5
Euro Micelli

Zdá se, že tento dotaz dělá trik:

SELECT 
  sys.objects.name AS table_name, 
  sys.columns.name AS column_name
FROM sys.columns JOIN sys.objects 
  ON sys.columns.object_id=sys.objects.object_id
WHERE 
  sys.columns.is_identity=1
  AND
  sys.objects.type in (N'U')
2
Manrico Corazzi

zde je pracovní verze pro MSSQL 2000. Změnil jsem kód 2005 nalezený zde: http://sqlfool.com/2011/01/identity-columns-are-you-nearing-the-limits/

/* Define how close we are to the value limit
  before we start throwing up the red flag.
  The higher the value, the closer to the limit. */
DECLARE @threshold DECIMAL(3,2);
SET @threshold = .85;

/* Create a temp table */
CREATE TABLE #identityStatus
(
   database_name   VARCHAR(128)
  , table_name    VARCHAR(128)
  , column_name    VARCHAR(128)
  , data_type     VARCHAR(128)
  , last_value    BIGINT
  , max_value     BIGINT
);

DECLARE @dbname sysname;
DECLARE @sql nvarchar(4000);

-- Use an cursor to iterate through the databases since in 2000 there's no sp_MSForEachDB command...

DECLARE c cursor FAST_FORWARD FOR
SELECT
  name
FROM
  master.dbo.sysdatabases 
WHERE 
  name NOT IN('master', 'model', 'msdb', 'tempdb');

OPEN c;

FETCH NEXT FROM c INTO @dbname;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  SET @sql = N'Use [' + @dbname + '];
  Insert Into #identityStatus
  Select ''' + @dbname + ''' As [database_name]
    , Object_Name(id.id) As [table_name]
    , id.name As [column_name]
    , t.name As [data_type]
    , IDENT_CURRENT(Object_Name(id.id)) As [last_value]
    , Case 
      When t.name = ''tinyint''  Then 255 
      When t.name = ''smallint'' Then 32767 
      When t.name = ''int''    Then 2147483647 
      When t.name = ''bigint''  Then 9223372036854775807
     End As [max_value]
  From 
    syscolumns As id
    Join systypes As t On id.xtype = t.xtype
  Where 
    id.colstat&1 = 1  -- this identifies the identity columns (as far as I know)
  ';

  EXECUTE sp_executesql @sql;

  FETCH NEXT FROM c INTO @dbname;
END

CLOSE c;
DEALLOCATE c;

/* Retrieve our results and format it all prettily */
SELECT database_name
  , table_name
  , column_name
  , data_type
  , last_value
  , CASE 
    WHEN last_value < 0 THEN 100
    ELSE (1 - CAST(last_value AS FLOAT(4)) / max_value) * 100 
   END AS [percentLeft]
  , CASE 
    WHEN CAST(last_value AS FLOAT(4)) / max_value >= @threshold
      THEN 'warning: approaching max limit'
    ELSE 'okay'
    END AS [id_status]
FROM #identityStatus
ORDER BY percentLeft;

/* Clean up after ourselves */
DROP TABLE #identityStatus;
1
S.E.

Seznam tabulek bez sloupce Identity na základě Guillermo odpověď:

SELECT DISTINCT TABLE_NAME
FROM      INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE    (TABLE_SCHEMA = 'dbo') AND (OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(TABLE_NAME), 'TableHasIdentity') = 0)
ORDER BY TABLE_NAME
1
Sergey

To fungovalo pro SQL Server 2005, 2008 a 2012. Zjistil jsem, že sys.identity_columns neobsahuje všechny mé tabulky se sloupci identity.

SELECT a.name AS TableName, b.name AS IdentityColumn
FROM sys.sysobjects a 
JOIN sys.syscolumns b 
ON a.id = b.id
WHERE is_identity = 1
ORDER BY name;

Při pohledu na stránku dokumentace lze také využít stavový sloupec. Můžete také přidat identifikátor čtyř částí a bude fungovat na různých serverech.

SELECT a.name AS TableName, b.name AS IdentityColumn
FROM [YOUR_SERVER_NAME].[YOUR_DB_NAME].sys.sysobjects a 
JOIN [YOUR_SERVER_NAME].[YOUR_DB_NAME].sys.syscolumns b 
ON a.id = b.id
WHERE is_identity = 1
ORDER BY name;

Zdroj: https://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms186816.aspx

0
Nikolai Bielik

Následující dotaz pracuje pro mě:

select TABLE_NAME tabla,COLUMN_NAME columna
from  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where  COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
order by TABLE_NAME
0

Toto fungovalo pro mě pomocí serveru Sql Server 2008:

USE <database_name>;
GO
SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name
  , t.name AS table_name
  , c.name AS column_name
FROM sys.tables AS t
JOIN sys.identity_columns c ON t.object_id = c.object_id
ORDER BY schema_name, table_name;
GO
0
James Drinkard

Podle nějakého důvodu server SQL ukládá některé sloupce identity v různých tabulkách, kód, který pracuje pro mě, je následující:

select   TABLE_NAME tabla,COLUMN_NAME columna
from    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where    COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
union all
select   o.name tabla, c.name columna
from    sys.objects o 
inner join sys.columns c on o.object_id = c.object_id
where    c.is_identity = 1
0

Použij toto :

DECLARE @Table_Name VARCHAR(100) 
DECLARE @Column_Name VARCHAR(100)
SET @Table_Name = ''
SET @Column_Name = ''

SELECT RowNumber = ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY T.[Name] ORDER BY T.[Name], C.column_id ) ,
  SCHEMA_NAME(T.schema_id) AS SchemaName ,
  T.[Name] AS Table_Name ,
  C.[Name] AS Field_Name ,
  sysType.name ,
  C.max_length ,
  C.is_nullable ,
  C.is_identity ,
  C.scale ,
  C.precision
FROM  Sys.Tables AS T
  LEFT JOIN Sys.Columns AS C ON ( T.[Object_Id] = C.[Object_Id] )
  LEFT JOIN sys.types AS sysType ON ( C.user_type_id = sysType.user_type_id )
WHERE  ( Type = 'U' )
  AND ( C.Name LIKE '%' + @Column_Name + '%' )
  AND ( T.Name LIKE '%' + @Table_Name + '%' )
ORDER BY T.[Name] ,
  C.column_id
0

Myslím, že to funguje pro SQL 2000:

SELECT 
  CASE WHEN C.autoval IS NOT NULL THEN
    'Identity'
  ELSE
    'Not Identity'
  AND
FROM
  sysobjects O
INNER JOIN
  syscolumns C
ON
  O.id = C.id
WHERE
  O.NAME = @TableName
AND
  C.NAME = @ColumnName
0
Brian