it-swarm-eu.dev

Algoritmus nastavení MAXDOP pro SQL Server

Při nastavování nového serveru SQL používám následující kód k určení dobrého výchozího bodu pro nastavení MAXDOP:

/* 
  This will recommend a MAXDOP setting appropriate for your machine's NUMA memory
  configuration. You will need to evaluate this setting in a non-production 
  environment before moving it to production.

  MAXDOP can be configured using: 
  EXEC sp_configure 'max degree of parallelism',X;
  RECONFIGURE

  If this instance is hosting a Sharepoint database, you MUST specify MAXDOP=1 
  (URL wrapped for readability)
  http://blogs.msdn.com/b/rcormier/archive/2012/10/25/
  you-shall-configure-your-maxdop-when-using-sharepoint-2013.aspx

  Biztalk (all versions, including 2010): 
  MAXDOP = 1 is only required on the BizTalk Message Box
  database server(s), and must not be changed; all other servers hosting other 
  BizTalk Server databases may return this value to 0 if set.
  http://support.Microsoft.com/kb/899000
*/


DECLARE @CoreCount int;
DECLARE @NumaNodes int;

SET @CoreCount = (SELECT i.cpu_count from sys.dm_os_sys_info i);
SET @NumaNodes = (
  SELECT MAX(c.memory_node_id) + 1 
  FROM sys.dm_os_memory_clerks c 
  WHERE memory_node_id < 64
  );

IF @CoreCount > 4 /* If less than 5 cores, don't bother. */
BEGIN
  DECLARE @MaxDOP int;

  /* 3/4 of Total Cores in Machine */
  SET @MaxDOP = @CoreCount * 0.75; 

  /* if @MaxDOP is greater than the per NUMA node
    Core Count, set @MaxDOP = per NUMA node core count
  */
  IF @MaxDOP > (@CoreCount / @NumaNodes) 
    SET @MaxDOP = (@CoreCount / @NumaNodes) * 0.75;

  /*
    Reduce @MaxDOP to an even number 
  */
  SET @MaxDOP = @MaxDOP - (@MaxDOP % 2);

  /* Cap MAXDOP at 8, according to Microsoft */
  IF @MaxDOP > 8 SET @MaxDOP = 8;

  PRINT 'Suggested MAXDOP = ' + CAST(@MaxDOP as varchar(max));
END
ELSE
BEGIN
  PRINT 'Suggested MAXDOP = 0 since you have less than 4 cores total.';
  PRINT 'This is the default setting, you likely do not need to do';
  PRINT 'anything.';
END

Uvědomuji si, že je to trochu subjektivní a může se lišit v závislosti na mnoha věcech; Snažím se však vytvořit těsný úlovek, který bude použit jako výchozí bod pro nový server.

Má někdo nějaký vstup do tohoto kódu?

70
Max Vernon

Nejlepší způsob, jak to udělat, je - použijte coreinfo (utilita od sysinternals), protože vám to dá

a. Logical to Physical Processor Map
b. Logical Processor to Socket Map
c. Logical Processor to NUMA Node Map as below :

Logical to Physical Processor Map:
**---------------------- Physical Processor 0 (Hyperthreaded)
--**-------------------- Physical Processor 1 (Hyperthreaded)
----**------------------ Physical Processor 2 (Hyperthreaded)
------**---------------- Physical Processor 3 (Hyperthreaded)
--------**-------------- Physical Processor 4 (Hyperthreaded)
----------**------------ Physical Processor 5 (Hyperthreaded)
------------**---------- Physical Processor 6 (Hyperthreaded)
--------------**-------- Physical Processor 7 (Hyperthreaded)
----------------**------ Physical Processor 8 (Hyperthreaded)
------------------**---- Physical Processor 9 (Hyperthreaded)
--------------------**-- Physical Processor 10 (Hyperthreaded)
----------------------** Physical Processor 11 (Hyperthreaded)

Logical Processor to Socket Map:
************------------ Socket 0
------------************ Socket 1

Logical Processor to NUMA Node Map:
************------------ NUMA Node 0
------------************ NUMA Node 1

Nyní by na základě výše uvedených informací mělo být ideální nastavení MaxDop vypočítáno jako

a. It has 12 CPU’s which are hyper threaded giving us 24 CPUs.
b. It has 2 NUMA node [Node 0 and 1] each having 12 CPU’s with Hyperthreading ON.
c. Number of sockets are 2 [socket 0 and 1] which are housing 12 CPU’s each.

Considering all above factors, the max degree of Parallelism should be set to 6 which is ideal value for server with above configuration.

Odpověď tedy zní - „, záleží “ na vaší stopě procesoru a konfiguraci NUMA a níže uvedené tabulky shrnují to, co jsem vysvětlil výše:

8 or less processors  ===> 0 to N (where N= no. of processors)
More than 8 processors ===> 8
NUMA configured     ===> MAXDOP should not exceed no of CPU’s assigned to each 
                 NUMA node with max value capped to 8
Hyper threading Enabled ===> Should not exceed the number of physical processors.

Úpravy: Níže je rychlý a špinavý skript TSQL, který generuje Doporučení pro nastavení MAXDOP

/*************************************************************************
Author     :  Kin Shah
Purpose     :  Recommend MaxDop settings for the server instance
Tested RDBMS  :  SQL Server 2008R2

**************************************************************************/
declare @hyperthreadingRatio bit
declare @logicalCPUs int
declare @HTEnabled int
declare @physicalCPU int
declare @SOCKET int
declare @logicalCPUPerNuma int
declare @NoOfNUMA int

select @logicalCPUs = cpu_count -- [Logical CPU Count]
  ,@hyperthreadingRatio = hyperthread_ratio -- [Hyperthread Ratio]
  ,@physicalCPU = cpu_count / hyperthread_ratio -- [Physical CPU Count]
  ,@HTEnabled = case 
    when cpu_count > hyperthread_ratio
      then 1
    else 0
    end -- HTEnabled
from sys.dm_os_sys_info
option (recompile);

select @logicalCPUPerNuma = COUNT(parent_node_id) -- [NumberOfLogicalProcessorsPerNuma]
from sys.dm_os_schedulers
where [status] = 'VISIBLE ONLINE'
  and parent_node_id < 64
group by parent_node_id
option (recompile);

select @NoOfNUMA = count(distinct parent_node_id)
from sys.dm_os_schedulers -- find NO OF NUMA Nodes 
where [status] = 'VISIBLE ONLINE'
  and parent_node_id < 64

-- Report the recommendations ....
select
  --- 8 or less processors and NO HT enabled
  case 
    when @logicalCPUs < 8
      and @HTEnabled = 0
      then 'MAXDOP setting should be : ' + CAST(@logicalCPUs as varchar(3))
        --- 8 or more processors and NO HT enabled
    when @logicalCPUs >= 8
      and @HTEnabled = 0
      then 'MAXDOP setting should be : 8'
        --- 8 or more processors and HT enabled and NO NUMA
    when @logicalCPUs >= 8
      and @HTEnabled = 1
      and @NoofNUMA = 1
      then 'MaxDop setting should be : ' + CAST(@logicalCPUPerNuma / @physicalCPU as varchar(3))
        --- 8 or more processors and HT enabled and NUMA
    when @logicalCPUs >= 8
      and @HTEnabled = 1
      and @NoofNUMA > 1
      then 'MaxDop setting should be : ' + CAST(@logicalCPUPerNuma / @physicalCPU as varchar(3))
    else ''
    end as Recommendations

ÚPRAVA: Pro budoucí návštěvníky se můžete podívat na test-dbamaxdop funkci powerhell (spolu s další velmi užitečné) Funkce DBA (VŠECHNY ZDARMA !!).

51
Kin Shah

Když nastavujete MAXDOP, obvykle jej chcete omezit na počet jader v uzlu NUMA. Tímto způsobem se plány nesnaží získat přístup k paměti napříč numovými uzly.

17
mrdenny

Při pohledu na příspěvek od týmu MSDN jsem přišel na způsob, jak spolehlivě získat počet fyzických jader ze stroje, a použít jej k určení dobrého nastavení MAXDOP.

„Dobrá“, myslím konzervativní. To znamená, že můj požadavek je použít maximálně 75% jader v uzlu NUMA nebo celkově maximálně 8 jader.

SQL Server 2016 (13.x) SP2 a vyšší a všechny verze SQL Server 2017 a nad povrchem podrobnosti o počtu fyzických jader na soketu, počtu soketů a počtu uzlů NUMA, což umožňuje přehledný způsob určení základní linie Nastavení MAXDOP pro novou instalaci serveru SQL.

Pro výše uvedené verze tento kód doporučí konzervativní MAXDOP nastavení 75% z počtu fyzických jader v uzlu NUMA:

DECLARE @socket_count int;
DECLARE @cores_per_socket int;
DECLARE @numa_node_count int;
DECLARE @memory_model nvarchar(120);
DECLARE @hyperthread_ratio int;

SELECT @socket_count = dosi.socket_count
    , @cores_per_socket = dosi.cores_per_socket
    , @numa_node_count = dosi.numa_node_count
    , @memory_model = dosi.sql_memory_model_desc
    , @hyperthread_ratio = dosi.hyperthread_ratio
FROM sys.dm_os_sys_info dosi;

SELECT [Socket Count] = @socket_count
    , [Cores Per Socket] = @cores_per_socket
    , [Number of NUMA nodes] = @numa_node_count
    , [Hyperthreading Enabled] = CASE WHEN @hyperthread_ratio > @cores_per_socket THEN 1 ELSE 0 END
    , [Lock Pages in Memory granted?] = CASE WHEN @memory_model = N'CONVENTIONAL' THEN 0 ELSE 1 END;

DECLARE @MAXDOP int = @cores_per_socket;
SET @MAXDOP = @MAXDOP * 0.75;
IF @MAXDOP >= 8 SET @MAXDOP = 8;

SELECT [Recommended MAXDOP setting] = @MAXDOP
    , [Command] = 'EXEC sys.sp_configure N''max degree of parallelism'', ' + CONVERT(nvarchar(10), @MAXDOP) + ';RECONFIGURE;';

Pro verze SQL Serveru před SQL Server 2017 nebo SQL Server 2016 SP2 nemůžete získat jádro-počet-za-numa-uzel z sys.dm_os_sys_info. Místo toho můžeme použít PowerShell ke stanovení počtu fyzických jader:

powershell -OutputFormat Text -NoLogo -Command "& {Get-WmiObject -namespace 
"root\CIMV2" -class Win32_Processor -Property NumberOfCores} | select NumberOfCores"

Jeden může také použít PowerShell k určení počtu logických jader, což by pravděpodobně bylo dvojnásobkem počtu fyzických jader, pokud je zapnuta funkce HyperThreading:

powershell -OutputFormat Text -NoLogo -Command "& {Get-WmiObject -namespace 
"root\CIMV2" -class Win32_Processor -Property NumberOfCores} 
| select NumberOfLogicalProcessors"

T-SQL:

/* 
  This will recommend a MAXDOP setting appropriate for your machine's NUMA memory
  configuration. You will need to evaluate this setting in a non-production 
  environment before moving it to production.

  MAXDOP can be configured using: 
  EXEC sp_configure 'max degree of parallelism',X;
  RECONFIGURE

  If this instance is hosting a Sharepoint database, you MUST specify MAXDOP=1 
  (URL wrapped for readability)
  http://blogs.msdn.com/b/rcormier/archive/2012/10/25/
  you-shall-configure-your-maxdop-when-using-sharepoint-2013.aspx

  Biztalk (all versions, including 2010): 
  MAXDOP = 1 is only required on the BizTalk Message Box
  database server(s), and must not be changed; all other servers hosting other 
  BizTalk Server databases may return this value to 0 if set.
  http://support.Microsoft.com/kb/899000
*/
SET NOCOUNT ON;

DECLARE @CoreCount int;
SET @CoreCount = 0;
DECLARE @NumaNodes int;

/* see if xp_cmdshell is enabled, so we can try to use 
  PowerShell to determine the real core count
*/
DECLARE @T TABLE (
  name varchar(255)
  , minimum int
  , maximum int
  , config_value int
  , run_value int
);
INSERT INTO @T 
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell';
DECLARE @cmdshellEnabled BIT;
SET @cmdshellEnabled = 0;
SELECT @cmdshellEnabled = 1 
FROM @T
WHERE run_value = 1;
IF @cmdshellEnabled = 1
BEGIN
  CREATE TABLE #cmdshell
  (
    txt VARCHAR(255)
  );
  INSERT INTO #cmdshell (txt)
  EXEC xp_cmdshell 'powershell -OutputFormat Text -NoLogo -Command "& {Get-WmiObject -namespace "root\CIMV2" -class Win32_Processor -Property NumberOfCores} | select NumberOfCores"';
  SELECT @CoreCount = CONVERT(INT, LTRIM(RTRIM(txt)))
  FROM #cmdshell
  WHERE ISNUMERIC(LTRIM(RTRIM(txt)))=1;
  DROP TABLE #cmdshell;
END
IF @CoreCount = 0 
BEGIN
  /* 
    Could not use PowerShell to get the corecount, use SQL Server's 
    unreliable number. For machines with hyperthreading enabled
    this number is (typically) twice the physical core count.
  */
  SET @CoreCount = (SELECT i.cpu_count from sys.dm_os_sys_info i); 
END

SET @NumaNodes = (
  SELECT MAX(c.memory_node_id) + 1 
  FROM sys.dm_os_memory_clerks c 
  WHERE memory_node_id < 64
  );

DECLARE @MaxDOP int;

/* 3/4 of Total Cores in Machine */
SET @MaxDOP = @CoreCount * 0.75; 

/* if @MaxDOP is greater than the per NUMA node
  Core Count, set @MaxDOP = per NUMA node core count
*/
IF @MaxDOP > (@CoreCount / @NumaNodes) 
  SET @MaxDOP = (@CoreCount / @NumaNodes) * 0.75;

/*
  Reduce @MaxDOP to an even number 
*/
SET @MaxDOP = @MaxDOP - (@MaxDOP % 2);

/* Cap MAXDOP at 8, according to Microsoft */
IF @MaxDOP > 8 SET @MaxDOP = 8;

PRINT 'Suggested MAXDOP = ' + CAST(@MaxDOP as varchar(max));
13
Max Vernon

Obecně se používá vyšší DOP pro systém OLAP) a nižší (nebo ne) DOP pro systém OLTP). Mnoho systémů je někde mezi, Najděte tedy šťastné médium, které umožňuje příležitostnému velkému vytížení získat dostatek CPU k rychlému dokončení, aniž by se škrtilo vaše pracovní zatížení OLTP).

Buďte také opatrní při používání cpu_count sloupec, abyste získali základní počet. Pokud je hyperthreading povolen, zdá se, že tento sloupec odráží počet vystavených logických procesorů. Obecně řečeno, nechcete, aby byl DOP vyšší než počet fyzických jader. Rozšíření těžkého paralelního pracovního zatížení přes logické procesory jen zvýší režijní náklady bez skutečných výhod.

K dispozici je také hyperthread_ratio sloupec, ale nejsem si jistý, co to představuje. Dokumentace není příliš jasná. Číslo, které vidím v našem systému, naznačuje, že to může být buď počet fyzických jader v celém systému, nebo počet logických procesorů na čip. Dokumentace tvrdí, že bych měl vidět úplně jinou postavu.

11
db2

Také jsem narazil na článek http://support.Microsoft.com/kb/2806535 a nemohu najít korelaci se skripty výše.

Také jsem zvědavý, proč existuje diferenciace pro "@logicalCPUs = 8 a @HTEnabled = 1 a @NoofNUMA = 1" a "@logicalCPUs = = 8 a @HTEnabled = 1 a @NoofNUMA> 1" jako výsledek se stává stejným.

Nakonec jsem psal svůj vlastní kód, který odpovídá článku shora, i když i tam bych ráda přesnější definici a/nebo rozlišení o „procesorech“, „CPU“ a „fyzických procesorech“.

Nebojte se s tím otáčet.

/*************************************************************************
Author     :  Dennis Winter (Thought: Adapted from a script from "Kin Shah")
Purpose     :  Recommend MaxDop settings for the server instance
Tested RDBMS  :  SQL Server 2008R2

**************************************************************************/
declare @hyperthreadingRatio bit
declare @logicalCPUs int
declare @HTEnabled int
declare @physicalCPU int
declare @SOCKET int
declare @logicalCPUPerNuma int
declare @NoOfNUMA int
declare @MaxDOP int

select @logicalCPUs = cpu_count -- [Logical CPU Count]
  ,@hyperthreadingRatio = hyperthread_ratio -- [Hyperthread Ratio]
  ,@physicalCPU = cpu_count / hyperthread_ratio -- [Physical CPU Count]
  ,@HTEnabled = case 
    when cpu_count > hyperthread_ratio
      then 1
    else 0
    end -- HTEnabled
from sys.dm_os_sys_info
option (recompile);

select @logicalCPUPerNuma = COUNT(parent_node_id) -- [NumberOfLogicalProcessorsPerNuma]
from sys.dm_os_schedulers
where [status] = 'VISIBLE ONLINE'
  and parent_node_id < 64
group by parent_node_id
option (recompile);

select @NoOfNUMA = count(distinct parent_node_id)
from sys.dm_os_schedulers -- find NO OF NUMA Nodes 
where [status] = 'VISIBLE ONLINE'
  and parent_node_id < 64

IF @NoofNUMA > 1 AND @HTEnabled = 0
  SET @MaxDOP= @logicalCPUPerNuma 
ELSE IF @NoofNUMA > 1 AND @HTEnabled = 1
  SET @MaxDOP=round( @NoofNUMA / @physicalCPU *1.0,0)
ELSE IF @HTEnabled = 0
  SET @[email protected]
ELSE IF @HTEnabled = 1
  SET @[email protected]

IF @MaxDOP > 10
  SET @MaxDOP=10
IF @MaxDOP = 0
  SET @MaxDOP=1

PRINT 'logicalCPUs : '     + CONVERT(VARCHAR, @logicalCPUs)
PRINT 'hyperthreadingRatio : ' + CONVERT(VARCHAR, @hyperthreadingRatio) 
PRINT 'physicalCPU : '     + CONVERT(VARCHAR, @physicalCPU) 
PRINT 'HTEnabled : '      + CONVERT(VARCHAR, @HTEnabled)
PRINT 'logicalCPUPerNuma : '  + CONVERT(VARCHAR, @logicalCPUPerNuma) 
PRINT 'NoOfNUMA : '      + CONVERT(VARCHAR, @NoOfNUMA)
PRINT '---------------------------'
Print 'MAXDOP setting should be : ' + CONVERT(VARCHAR, @MaxDOP)
7
Dennis Winter

Tato verze poskytuje pěkný jediný výsledný soubor s existujícím nastavením MAXDOP a měla by vydržet ve verzích SQL 2008-2017 bez nutnosti používat xp_cmdshell.

select
[ServerName]          = @@SERVERNAME
, [ComputerName]        = SERVERPROPERTY('ComputerNamePhysicalNetBIOS') 
, [LogicalCPUs]       
, hyperthread_ratio 
, [PhysicalCPU]       
, [HTEnabled]        
, LogicalCPUPerNuma
, [NoOfNUMA]
, [MaxDop_Recommended]     = convert(int,case when [MaxDop_RAW] > 10 then 10 else [MaxDop_RAW] end)
, [MaxDop_Current]       = sc.value
, [MaxDop_RAW]
, [Number of Cores] 
from
(
select
   [LogicalCPUs]       
  , hyperthread_ratio 
  , [PhysicalCPU]       
  , [HTEnabled]        
  , LogicalCPUPerNuma
  , [NoOfNUMA]
  , [Number of Cores] 
  , [MaxDop_RAW]       = 
    case
      when [NoOfNUMA] > 1 AND HTEnabled = 0 then logicalCPUPerNuma 
      when [NoOfNUMA] > 1 AND HTEnabled = 1 then convert(decimal(9,4),[NoOfNUMA]/ convert(decimal(9,4),Res_MAXDOP.PhysicalCPU) * convert(decimal(9,4),1))
      when HTEnabled = 0 then Res_MAXDOP.LogicalCPUs
      when HTEnabled = 1 then Res_MAXDOP.PhysicalCPU
    end
from
(
  select
     [LogicalCPUs]       = osi.cpu_count
    , osi.hyperthread_ratio 
    , [PhysicalCPU]       = osi.cpu_count/osi.hyperthread_ratio
    , [HTEnabled]        = case when osi.cpu_count > osi.hyperthread_ratio then 1 else 0 end
    , LogicalCPUPerNuma
    , [NoOfNUMA]
    , [Number of Cores] 
  from 
  (
    select
      [NoOfNUMA] = count(res.parent_node_id)
      ,[Number of Cores] = res.LogicalCPUPerNuma/count(res.parent_node_id)
      ,res.LogicalCPUPerNuma
    from
    (
      Select
        s.parent_node_id
        ,LogicalCPUPerNuma = count(1)
      from
        sys.dm_os_schedulers s
      where
        s.parent_node_id < 64
        and
        s.status = 'VISIBLE ONLINE'
      group by 
        s.parent_node_id
    ) Res
    group by
      res.LogicalCPUPerNuma
  ) Res_NUMA
  cross apply sys.dm_os_sys_info osi
) Res_MAXDOP
)Res_Final
cross apply sys.sysconfigures sc
where sc.comment = 'maximum degree of parallelism'
option (recompile);
4
ShadowDancerLV

Pěkný skript, ale článek kb: http://support.Microsoft.com/kb/2806535 není s vaším kódem úplně v provozu. Co mi chybí?

Server 1
HTEnabled: 1
hyperthreading Ratio: 12
logický cpus: 24
fyzický cpus: 2
logický cpus na numa: 12
NoOfNuma: 2
Nastavení MaxDop by mělo být: 6

Server 2
HTEnabled: 2
hyperthreading Ratio: 16
logický cpus: 64
fyzický cpus: 4
logický cpus na numa: 16
NoOfNuma: 4
Nastavení MaxDop by mělo být: 4

Uvědomuji si, že to jsou jen návrhy; ale něco se mi nezdá správné, že server (# 2) výše se 4 procesory místo 2 a 8 jádry na fyzický procesor místo 6; doporučil MAXDOP na 4, oproti 6 pro méně výkonný server.

Článek kbb výše navrhuje 8 mého scénáře výše. "U serverů, které mají nakonfigurován NUMA a povolují hyperthreading, by hodnota MAXDOP neměla překročit počet fyzických procesorů na NUMA uzel."

3
Bob McC

Během instalace serveru SQL Server 2019 CTP 3.0 je k dispozici nová karta MaxDOP. Skutečná hodnota je předdefinována (v předchozích verzích byla výchozí hodnota 0).

Nastavení MAXDOP během instalace serveru SQL Server 2019

enter image description here

Zdroj obrázku: https://www.brentozar.com/wp-content/uploads/2019/05/SQL_Server_2019_Setup.png

2
lad2025