it-swarm-eu.dev

Jak zavést časový limit pro skriptování Shell?

Chci spustit skript Shell, který v něm obsahuje smyčku a může to trvat věčně, což se nechci stát. Takže musím zavést časový limit pro celý skript.

Jak mohu zavést časový limit pro celý skript Shell v SuSE?

35
Radek

Pokud GNU timeout není k dispozici, můžete použít expect (Mac OS X, BSD, ... obvykle nemají nástroje a nástroje GNU standardně).

################################################################################
# Executes command with a timeout
# Params:
#  $1 timeout in seconds
#  $2 command
# Returns 1 if timed out 0 otherwise
timeout() {

  time=$1

  # start the command in a subshell to avoid problem with pipes
  # (spawn accepts one command)
  command="/bin/sh -c \"$2\""

  expect -c "set echo \"-noecho\"; set timeout $time; spawn -noecho $command; expect timeout { exit 1 } eof { exit 0 }"  

  if [ $? = 1 ] ; then
    echo "Timeout after ${time} seconds"
  fi

}

pravit Příklad:

timeout 10 "ls ${HOME}"
30
Matteo

Děkuji za objasnění.

Nejjednodušší způsob, jak splnit to, po čem jste, je spustit skript se smyčkou uvnitř obálky, jako je příkaz timeout z balíčku GNU Coreutils).

[email protected]:~# timeout --help      
Usage: timeout [OPTION] DURATION COMMAND [ARG]...
  or: timeout [OPTION]
Start COMMAND, and kill it if still running after DURATION.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 -k, --kill-after=DURATION
          also send a KILL signal if COMMAND is still running
          this long after the initial signal was sent.
 -s, --signal=SIGNAL
          specify the signal to be sent on timeout.
          SIGNAL may be a name like 'HUP' or a number.
          See `kill -l` for a list of signals
   --help   display this help and exit
   --version output version information and exit

DURATION is an integer with an optional suffix:
`s' for seconds(the default), `m' for minutes, `h' for hours or `d' for days.

If the command times out, then exit with status 124. Otherwise, exit
with the status of COMMAND. If no signal is specified, send the TERM
signal upon timeout. The TERM signal kills any process that does not
block or catch that signal. For other processes, it may be necessary to
use the KILL (9) signal, since this signal cannot be caught.

Report timeout bugs to [email protected]
GNU coreutils home page: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>
For complete documentation, run: info coreutils 'timeout invocation'

Nakonec to bude mnohem jednodušší než psaní vlastní funkce časového limitu, který skořápky obvykle nemají vestavěné.

15
Tim Kennedy

Spusťte ve svém skriptu proces hlídacího psa, abyste zabili jeho rodiče, pokud běží příliš dlouho. Příklad:

# watchdog process
mainpid=$$
(sleep 5; kill $mainpid) &
watchdogpid=$!

# rest of script
while :
do
  ...stuff...
done
kill $watchdogpid

Tento skript bude hlídacím psem ukončen po pěti sekundách.

7
Kyle Jones

K dispozici je také cratimeout od Martina Cracauera.

# cf. http://www.cons.org/cracauer/software.html
# usage: cratimeout timeout_in_msec cmd args
cratimeout 5000 sleep 600
cratimeout 5000 tail -f /dev/null
cratimeout 5000 sh -c 'while sleep 1; do date; done'
3
jackz
#!/bin/sh

# Execute a command with a timeout

if [ "$#" -lt "2" ]; then
echo "Usage:  `basename $0` timeout_in_seconds command" >&2
echo "Example: `basename $0` 2 sleep 3 || echo timeout" >&2
exit 1
fi

cleanup()
{
trap - ALRM        #reset handler to default
kill -ALRM $a 2>/dev/null #stop timer subshell if running
kill $! 2>/dev/null &&  #kill last job
 exit 124        #exit with 124 if it was running
}

watchit()
{
trap "cleanup" ALRM
sleep $1& wait
kill -ALRM $$
}

watchit $1& a=$!     #start the timeout
shift          #first param was timeout for sleep
trap "cleanup" ALRM INT #cleanup after timeout
"[email protected]"& wait $!; RET=$?  #start the job wait for it and save its return value
kill -ALRM $a      #send ALRM signal to watchit
wait $a         #wait for watchit to finish cleanup
exit $RET        #return the value
2
Vivek Ragupathy