it-swarm-eu.dev

Vezměte snímek pomocí skriptu python. [Linux]

Chci pořídit snímek pomocí skriptu python a nenápadně ho uložit.

Zajímám se pouze o Linuxové řešení a měl bych podporovat jakékoliv prostředí založené na X.

75
skyronic

To funguje bez nutnosti použití scrot nebo ImageMagick.

import gtk.gdk

w = gtk.gdk.get_default_root_window()
sz = w.get_size()
print "The size of the window is %d x %d" % sz
pb = gtk.gdk.Pixbuf(gtk.gdk.COLORSPACE_RGB,False,8,sz[0],sz[1])
pb = pb.get_from_drawable(w,w.get_colormap(),0,0,0,0,sz[0],sz[1])
if (pb != None):
  pb.save("screenshot.png","png")
  print "Screenshot saved to screenshot.png."
else:
  print "Unable to get the screenshot."

Půjčeno z http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=2681009&postcount=5

64
Rusty

Zkompilujte všechny odpovědi v jedné třídě. Výstup obrázku PIL.

#!/usr/bin/env python
# encoding: utf-8
"""
screengrab.py

Created by Alex Snet on 2011-10-10.
Copyright (c) 2011 CodeTeam. All rights reserved.
"""

import sys
import os

import Image


class screengrab:
  def __init__(self):
    try:
      import gtk
    except ImportError:
      pass
    else:
      self.screen = self.getScreenByGtk

    try:
      import PyQt4
    except ImportError:
      pass
    else:
      self.screen = self.getScreenByQt

    try:
      import wx
    except ImportError:
      pass
    else:
      self.screen = self.getScreenByWx

    try:
      import ImageGrab
    except ImportError:
      pass
    else:
      self.screen = self.getScreenByPIL


  def getScreenByGtk(self):
    import gtk.gdk   
    w = gtk.gdk.get_default_root_window()
    sz = w.get_size()
    pb = gtk.gdk.Pixbuf(gtk.gdk.COLORSPACE_RGB,False,8,sz[0],sz[1])
    pb = pb.get_from_drawable(w,w.get_colormap(),0,0,0,0,sz[0],sz[1])
    if pb is None:
      return False
    else:
      width,height = pb.get_width(),pb.get_height()
      return Image.fromstring("RGB",(width,height),pb.get_pixels() )

  def getScreenByQt(self):
    from PyQt4.QtGui import QPixmap, QApplication
    from PyQt4.Qt import QBuffer, QIODevice
    import StringIO
    app = QApplication(sys.argv)
    buffer = QBuffer()
    buffer.open(QIODevice.ReadWrite)
    QPixmap.grabWindow(QApplication.desktop().winId()).save(buffer, 'png')
    strio = StringIO.StringIO()
    strio.write(buffer.data())
    buffer.close()
    del app
    strio.seek(0)
    return Image.open(strio)

  def getScreenByPIL(self):
    import ImageGrab
    img = ImageGrab.grab()
    return img

  def getScreenByWx(self):
    import wx
    wx.App() # Need to create an App instance before doing anything
    screen = wx.ScreenDC()
    size = screen.GetSize()
    bmp = wx.EmptyBitmap(size[0], size[1])
    mem = wx.MemoryDC(bmp)
    mem.Blit(0, 0, size[0], size[1], screen, 0, 0)
    del mem # Release bitmap
    #bmp.SaveFile('screenshot.png', wx.BITMAP_TYPE_PNG)
    myWxImage = wx.ImageFromBitmap( myBitmap )
    PilImage = Image.new( 'RGB', (myWxImage.GetWidth(), myWxImage.GetHeight()) )
    PilImage.fromstring( myWxImage.GetData() )
    return PilImage

if __== '__main__':
  s = screengrab()
  screen = s.screen()
  screen.show()
45
Alex Snet

Jen pro úplnost: Xlib - Ale při zachycení celé obrazovky je to poněkud pomalé:

from Xlib import display, X
import Image #PIL

W,H = 200,200
dsp = display.Display()
root = dsp.screen().root
raw = root.get_image(0, 0, W,H, X.ZPixmap, 0xffffffff)
image = Image.fromstring("RGB", (W, H), raw.data, "raw", "BGRX")
image.show()

Jeden by mohl pokusit se strčit některé typy v bottleneck-soubory v PyXlib, a pak kompilovat to používat Cython. To by mohlo trochu zvýšit rychlost.


Edit: Můžeme napsat jádro funkce v C, a pak ji použít v pythonu z ctypes, tady je něco, co jsem hacknut dohromady:

#include <stdio.h>
#include <X11/X.h>
#include <X11/Xlib.h>
//Compile hint: gcc -shared -O3 -lX11 -fPIC -Wl,-soname,prtscn -o prtscn.so prtscn.c

void getScreen(const int, const int, const int, const int, unsigned char *);
void getScreen(const int xx,const int yy,const int W, const int H, /*out*/ unsigned char * data) 
{
  Display *display = XOpenDisplay(NULL);
  Window root = DefaultRootWindow(display);

  XImage *image = XGetImage(display,root, xx,yy, W,H, AllPlanes, ZPixmap);

  unsigned long red_mask  = image->red_mask;
  unsigned long green_mask = image->green_mask;
  unsigned long blue_mask = image->blue_mask;
  int x, y;
  int ii = 0;
  for (y = 0; y < H; y++) {
    for (x = 0; x < W; x++) {
     unsigned long pixel = XGetPixel(image,x,y);
     unsigned char blue = (pixel & blue_mask);
     unsigned char green = (pixel & green_mask) >> 8;
     unsigned char red  = (pixel & red_mask) >> 16;

     data[ii + 2] = blue;
     data[ii + 1] = green;
     data[ii + 0] = red;
     ii += 3;
   }
  }
  XDestroyImage(image);
  XDestroyWindow(display, root);
  XCloseDisplay(display);
}

A pak soubor python:

import ctypes
import os
from PIL import Image

LibName = 'prtscn.so'
AbsLibPath = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) + os.path.sep + LibName
grab = ctypes.CDLL(AbsLibPath)

def grab_screen(x1,y1,x2,y2):
  w, h = x2-x1, y2-y1
  size = w * h
  objlength = size * 3

  grab.getScreen.argtypes = []
  result = (ctypes.c_ubyte*objlength)()

  grab.getScreen(x1,y1, w, h, result)
  return Image.frombuffer('RGB', (w, h), result, 'raw', 'RGB', 0, 1)

if __== '__main__':
 im = grab_screen(0,0,1440,900)
 im.show()
34
JHolta

Toto funguje na X11 a možná i na Windows (někdo, prosím zkontrolujte). Potřeby PyQt4 :

import sys
from PyQt4.QtGui import QPixmap, QApplication
app = QApplication(sys.argv)
QPixmap.grabWindow(QApplication.desktop().winId()).save('test.png', 'png')
18
Juliano

Mám balicí projekt ( pyscreenshot ) pro scrot, imagemagick, pyqt, wx a pygtk. Pokud máte jeden z nich, můžete ho použít. Všechna řešení jsou zahrnuta této diskuse.

Nainstalujte:

easy_install pyscreenshot

Příklad:

import pyscreenshot as ImageGrab

# fullscreen
im=ImageGrab.grab()
im.show()

# part of the screen
im=ImageGrab.grab(bbox=(10,10,500,500))
im.show()

# to file
ImageGrab.grab_to_file('im.png')
15
ponty

Cross platformové řešení pomocí wxPython :

import wx
wx.App() # Need to create an App instance before doing anything
screen = wx.ScreenDC()
size = screen.GetSize()
bmp = wx.EmptyBitmap(size[0], size[1])
mem = wx.MemoryDC(bmp)
mem.Blit(0, 0, size[0], size[1], screen, 0, 0)
del mem # Release bitmap
bmp.SaveFile('screenshot.png', wx.BITMAP_TYPE_PNG)
8
Snowball
import ImageGrab
img = ImageGrab.grab()
img.save('test.jpg','JPEG')

to vyžaduje Python Imaging Library

7
Slava V

Krátké vyhledávání se objevilo gtkShots vypadá to, že vám může pomoci, protože je to program GPLed python screenshot, takže by měl mít to, co potřebujete.

3
Douglas Leeder

trochu pozdě, ale nikdy není snadné

import autopy
import time
time.sleep(2)
b = autopy.bitmap.capture_screen()
b.save("C:/Users/mak/Desktop/m.png")
2
pkm

Balíček python pro tento Autopy

Bitmapový modul může zobrazovat grabování (bitmap.capture_screen) Je multiplateform (Windows, Linux, Osx).

2
ouille

Můžete to použít

import os
os.system("import -window root screen_shot.png")
1
Ahir Kamlesh

Nemohl jsem vzít screenshot v Linuxu s pyscreenshot nebo scrot, protože výstup pyscreenshot byl jen černý obraz png obrazový soubor.

ale díky bohu, že tam byl další velmi snadný způsob, jak se screenshot v Linuxu bez instalace nic. jednoduše vložte níže uvedený kód do svého adresáře a spusťte příkaz python demo.py

import os
os.system("gnome-screenshot --file=this_directory.png")

také existuje mnoho možností pro gnome-screenshot --help

Application Options:
 -c, --clipboard        Send the grab directly to the clipboard
 -w, --window          Grab a window instead of the entire screen
 -a, --area           Grab an area of the screen instead of the entire screen
 -b, --include-border      Include the window border with the screenshot
 -B, --remove-border      Remove the window border from the screenshot
 -p, --include-pointer     Include the pointer with the screenshot
 -d, --delay=seconds      Take screenshot after specified delay [in seconds]
 -e, --border-effect=effect   Effect to add to the border (shadow, border, vintage or none)
 -i, --interactive       Interactively set options
 -f, --file=filename      Save screenshot directly to this file
 --version           Print version information and exit
 --display=DISPLAY       X display to use
1
cyera

Z toto vlákno :

 import os
 os.system("import -window root temp.png")
1
anderstood

Nedávno jsem napsal balíček, který vezme snímek pomocí knihovny X11 a vrátí obraz jako numpy pole. Vlastně jsem použil několik návrhů, které jsou v tomto tématu zmíněny a vylepšeny. Typický obnovovací kmitočet 60+ fps Pro rozlišení 1080p je možný na moderním stroji. Vlastně na mém vývoji Stroj (který je ~ 3 roky starý) se mi podařilo dostat 200 fps. zde je odkaz na projekt https://github.com/mherkazandjian/fastgrab

0
mher

Je to stará otázka. Chtěl bych odpovědět na nové nástroje.

Pracuje s pythonem 3 (měl by pracovat s pythonem 2, ale nezkoušel jsem to) a PyQt5.

Minimální pracovní příklad. Zkopírujte jej do python Shell a získejte výsledek.

from PyQt5.QtWidgets import QApplication
app = QApplication([])
screen = app.primaryScreen()
screenshot = screen.grabWindow(QApplication.desktop().winId())
screenshot.save('/tmp/screenshot.png')
0
rominf