it-swarm-eu.dev

Seznam adresářů v Pythonu

Jak získám seznam všech souborů (a adresářů) v daném adresáři v Pythonu?

531
Matt

Toto je způsob, jak procházet každý soubor a adresář ve stromu adresářů:

import os

for dirname, dirnames, filenames in os.walk('.'):
  # print path to all subdirectories first.
  for subdirname in dirnames:
    print(os.path.join(dirname, subdirname))

  # print path to all filenames.
  for filename in filenames:
    print(os.path.join(dirname, filename))

  # Advanced usage:
  # editing the 'dirnames' list will stop os.walk() from recursing into there.
  if '.git' in dirnames:
    # don't go into any .git directories.
    dirnames.remove('.git')
591
Jerub

Můžeš použít

os.listdir(path)

Pro referenční a další funkce os se podívejte zde:

510
rslite

Zde je pomocná funkce, kterou používám poměrně často:

import os

def listdir_fullpath(d):
  return [os.path.join(d, f) for f in os.listdir(d)]
93
giltay
import os

for filename in os.listdir("C:\\temp"):
  print filename
80
curtisk

Pokud budete potřebovat schopnosti k šíření, je tu také modul. Například:

import glob
glob.glob('./[0-9].*')

vrátí něco jako:

['./1.gif', './2.txt']

Viz dokumentace zde .

12
kenny

Zkuste to:

import os
for top, dirs, files in os.walk('./'):
  for nm in files:    
    print os.path.join(top, nm)
9
paxdiablo

Pro soubory v aktuálním pracovním adresáři bez určení cesty

Python 2.7:  

import os
os.listdir(os.getcwd())

Python 3.x:  

import os
os.listdir()

Díky Stam Kaly za komentář k python 3.x

7
Dave Engineer

Rekurzivní implementace

import os

def scan_dir(dir):
  for name in os.listdir(dir):
    path = os.path.join(dir, name)
    if os.path.isfile(path):
      print path
    else:
      scan_dir(path)

Napsal jsem dlouhou verzi se všemi možnostmi, které bych mohl potřebovat: http://sam.nipl.net/code/python/find.py

Myslím, že i zde se vejde:

#!/usr/bin/env python

import os
import sys

def ls(dir, hidden=False, relative=True):
  nodes = []
  for nm in os.listdir(dir):
    if not hidden and nm.startswith('.'):
      continue
    if not relative:
      nm = os.path.join(dir, nm)
    nodes.append(nm)
  nodes.sort()
  return nodes

def find(root, files=True, dirs=False, hidden=False, relative=True, topdown=True):
  root = os.path.join(root, '') # add slash if not there
  for parent, ldirs, lfiles in os.walk(root, topdown=topdown):
    if relative:
      parent = parent[len(root):]
    if dirs and parent:
      yield os.path.join(parent, '')
    if not hidden:
      lfiles  = [nm for nm in lfiles if not nm.startswith('.')]
      ldirs[:] = [nm for nm in ldirs if not nm.startswith('.')] # in place
    if files:
      lfiles.sort()
      for nm in lfiles:
        nm = os.path.join(parent, nm)
        yield nm

def test(root):
  print "* directory listing, with hidden files:"
  print ls(root, hidden=True)
  print
  print "* recursive listing, with dirs, but no hidden files:"
  for f in find(root, dirs=True):
    print f
  print

if __== "__main__":
  test(*sys.argv[1:])
2
Sam Watkins

Pro Python 2

#!/bin/python2

import os

def scan_dir(path):
  print map(os.path.abspath, os.listdir(pwd))

Pro Python 3

Pro filtry a mapy je třeba je zabalit seznamem ()

#!/bin/python3

import os

def scan_dir(path):
  print(list(map(os.path.abspath, os.listdir(pwd))))

Doporučujeme nyní nahradit mapu a filtrovat výrazy generátorů nebo seznamem porozumění:

#!/bin/python

import os

def scan_dir(path):
  print([os.path.abspath(f) for f in os.listdir(path)])
1
Alejandro Blasco

Pěkný jeden liner seznam pouze soubory rekurzivně. Použil jsem to ve směrnici setup.py package_data:

import os

[os.path.join(x[0],y) for x in os.walk('<some_directory>') for y in x[2]]

Vím, že to není odpověď na otázku, ale může se hodit

1
fivetentaylor

Zde je jeden řádek Pythonic verze:

import os
dir = 'given_directory_name'
filenames = [os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)),dir,i) for i in os.listdir(dir)]

Tento kód uvádí úplnou cestu všech souborů a adresářů v daném názvu adresáře. 

1
salehinejad
#import modules
import os

_CURRENT_DIR = '.'


def rec_tree_traverse(curr_dir, indent):
  "recurcive function to traverse the directory"
  #print "[traverse_tree]"

  try :
    dfList = [os.path.join(curr_dir, f_or_d) for f_or_d in os.listdir(curr_dir)]
  except:
    print "wrong path name/directory name"
    return

  for file_or_dir in dfList:

    if os.path.isdir(file_or_dir):
      #print "dir : ",
      print indent, file_or_dir,"\\"
      rec_tree_traverse(file_or_dir, indent*2)

    if os.path.isfile(file_or_dir):
      #print "file : ",
      print indent, file_or_dir

  #end if for loop
#end of traverse_tree()

def main():

  base_dir = _CURRENT_DIR

  rec_tree_traverse(base_dir," ")

  raw_input("enter any key to exit....")
#end of main()


if __== '__main__':
  main()
0
Alok

Zatímco os.listdir() je v pořádku pro generování seznamu jmen souborů a adresářů dir, často chcete udělat více, jakmile budete mít tyto názvy - a v Python3, pathlib dělá tyto ostatní práce jednoduché. Podívejme se a uvidíme, jestli se ti to líbí stejně jako já.

Chcete-li zobrazit obsah adresáře, vytvořte objekt Path a uchopte iterátor:

In [16]: Path('/etc').iterdir()
Out[16]: <generator object Path.iterdir at 0x110853fc0>

Pokud chceme jen seznam jmen věcí:

In [17]: [x.name for x in Path('/etc').iterdir()]
Out[17]:
['emond.d',
 'ntp-restrict.conf',
 'periodic',

Pokud chcete jen ty děvčata: 

In [18]: [x.name for x in Path('/etc').iterdir() if x.is_dir()]
Out[18]:
['emond.d',
 'periodic',
 'mach_init.d',

Pokud chcete, aby názvy všech souborů conf v tomto stromu:

In [20]: [x.name for x in Path('/etc').glob('**/*.conf')]
Out[20]:
['ntp-restrict.conf',
 'dnsextd.conf',
 'syslog.conf',

Chcete-li zobrazit seznam souborů conf ve stromu> = 1K:

In [23]: [x.name for x in Path('/etc').glob('**/*.conf') if x.stat().st_size > 1024]
Out[23]:
['dnsextd.conf',
 'pf.conf',
 'autofs.conf',

Řešení relativních cest je snadné:

In [32]: Path('../Operational Metrics.md').resolve()
Out[32]: PosixPath('/Users/starver/code/xxxx/Operational Metrics.md')

Navigace s cestou je zcela jasná (i když nečekaná):

In [10]: p = Path('.')

In [11]: core = p / 'web' / 'core'

In [13]: [x for x in core.iterdir() if x.is_file()]
Out[13]:
[PosixPath('web/core/metrics.py'),
 PosixPath('web/core/services.py'),
 PosixPath('web/core/querysets.py'),
0
Steve Tarver

Zde je další možnost.

os.scandir(path='.')

Vrátí iterátor objektů os.DirEntry odpovídající položkám (spolu s informacemi o atributech souboru) v adresáři zadaném cestou. 

Příklad:

with os.scandir(path) as it:
  for entry in it:
    if not entry.name.startswith('.'):
      print(entry.name)

Použití scandir () místo listdir () může výrazně zvýšit výkon kódu, který také potřebuje typ souboru nebo informace o atributu souboru, protože objekty os.DirEntry vystavují tyto informace, pokud je operační systém poskytuje při skenování adresáře. Všechny metody os.DirEntry mohou provádět systémové volání, ale is_dir () a is_file () obvykle vyžadují pouze systémové volání pro symbolické odkazy; os.DirEntry.stat () vždy vyžaduje systémové volání na Unixu, ale vyžaduje pouze jeden symbolický odkaz na Windows.

Python Docs

0
Khaino

Ten, kdo se mnou pracoval, je nějaká modifikovaná verze z výše uvedené Salehovy odpovědi.

Kód je následující: 

"dir = 'given_directory_name' názvy souborů = [os.path.abspath (os.path.join (dir, i)) pro i v os.listdir (dir)]"

0
import os, sys

#open files in directory

path = "My Documents"
dirs = os.listdir( path )

# print the files in given directory

for file in dirs:
  print (file)
0
Kevin

Níže bude uveden seznam adresářů a souborů v adresáři dir

def print_directory_contents(sPath):
    import os                    
    for sChild in os.listdir(sPath):        
      sChildPath = os.path.join(sPath,sChild)
      if os.path.isdir(sChildPath):
        print_directory_contents(sChildPath)
      else:
        print(sChildPath)
0

Kdybych si myslel, že bych to hodil. Jednoduchý a špinavý způsob vyhledávání zástupných znaků.

import re
import os

[a for a in os.listdir(".") if re.search("^.*\.py$",a)]
0
bng44270

FYI Přidání filtru souboru rozšíření nebo souboru ext. Import os

path = '.'
for dirname, dirnames, filenames in os.walk(path):
  # print path to all filenames with extension py.
  for filename in filenames:
    fname_path = os.path.join(dirname, filename)
    fext = os.path.splitext(fname_path)[1]
    if fext == '.py':
      print fname_path
    else:
      continue
0
moylop260

Vím, že je to stará otázka. Je to elegantní způsob, jak jsem narazil, když jste na stroji liunx. 

import subprocess
print(subprocess.check_output(["ls", "/"]).decode("utf8"))
0
Abin