it-swarm-eu.dev

Vlastní struktura permalink pouze pro výchozí příspěvky

Ví někdo, jak změnit url strukturu pouze pro jednu stránku post?

Když jdu na stránku příspěvku, adresa URL by měla vypadat takto: example.com/xxx/my-post. Všechny ostatní adresy URL (s výjimkou stránek s jediným příspěvkem) by neměly do adresy URL obsahovat výraz „xxx“.

Přizpůsobení nastavení permalink by přidalo xxx před taxonomie a kategorie, takže by to nefungovalo pro to, co potřebuji.

V podstatě chci, aby všechny "post" a "události" url obsahovaly navíc "xxx" segment ve struktuře.

5
c10b10

Řešením je opětovné zaregistrování výchozího typu příspěvku těsně po Wordpressu a přidání přepisu. Parametr _builtin také musí být nastaven na hodnotu false.

add_action( 'init', 'my_new_default_post_type', 1 );
function my_new_default_post_type() {

  register_post_type( 'post', array(
    'labels' => array(
      'name_admin_bar' => _x( 'Post', 'add new on admin bar' ),
    ),
    'public' => true,
    '_builtin' => false, 
    '_edit_link' => 'post.php?post=%d', 
    'capability_type' => 'post',
    'map_meta_cap' => true,
    'hierarchical' => false,
    'rewrite' => array( 'slug' => 'post' ),
    'query_var' => false,
    'supports' => array( 'title', 'editor', 'author', 'thumbnail', 'excerpt', 'trackbacks', 'custom-fields', 'comments', 'revisions', 'post-formats' ),
  ) );
}
3
c10b10

Další metodou bez potenciálních vedlejších účinků registrace nového typu příspěvku je úprava pravidel pro přepsání, aby se odstranila přední strana permalink.

function wpa37911_permastructs(){
  global $wp_rewrite;
  $wp_rewrite->extra_permastructs['category']['struct'] = '/category/%category%';
  $wp_rewrite->extra_permastructs['post_tag']['struct'] = '/tag/%post_tag%';
}
add_action( 'init', 'wpa37911_permastructs' );
2
Milo