it-swarm-eu.dev

Jak získat zaregistrovaný název postranního panelu podle jeho id?

Řekněme, že mám tento kód v mém "function.php" :

function mytheme_widgets_init() {
  register_sidebar( array(
    'name'     => esc_html__( 'Sidebar Name', 'mytheme' ),
    'id'      => 'sidebar-2',
    'description'  => '',
    'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
    'after_widget' => '</aside>',
    'before_title' => '<h2 class="widget-title">',
    'after_title'  => '</h2>',
  ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'mytheme_widgets_init' );

Jak mohu získat tento název postranního panelu podle jeho id, nějaký tento kód?

get_dynamic_sidebar_name( 'sidebar-2' ); // -> Sidebar Name
3
5ervant

Boční panely jsou uloženy v globální proměnné $wp_registered_sidebars. Pomocí této proměnné můžete získat vlastnosti postranního panelu.

global $wp_registered_sidebars;
if ( isset( $wp_registered_sidebars['sidebar-2'] ) ) { 
  echo $wp_registered_sidebars['sidebar-2']['name'];
}

Všimněte si, že jej nepoužíváte příliš brzy, buď na/po widgets_init hook nebo v souboru šablony.

3
Sumit