it-swarm-eu.dev

Vyberte názvy sloupců, jejichž záznamy nejsou nulové

Chtěl bych mít seznam těch sloupců tabulky, které mají alespoň jeden ne -NULL datové záznamy.

Jinými slovy, chtěl bych získat názvy sloupců, pro které následující vrátí alespoň jednu položku:

SELECT DISTINCT column_name FROM table WHERE column_name IS NOT NULL

Vyzkoušel jsem následující:

SELECT column_name
FROM information_schema.columns
WHERE table_name = "table_name"
AND EXISTS (
  SELECT DISTINCT column_name FROM table_name WHERE column_name IS NOT NULL
)

Ale také se vrátí názvy sloupců, kde jsou všechny položky NULL.

Jak tedy získám pouze sloupce s položkami, které nejsou -NULL?

7
Baz

Vezměme si na mém počítači ukázkový stůl:

mysql> show create table weisci_jaws_staging2.users\G
*************************** 1. row ***************************
    Table: users
Create Table: CREATE TABLE `users` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `username` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `passwd` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
 `user_type` tinyint(4) DEFAULT '2',
 `recovery_key` varchar(48) DEFAULT NULL,
 `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `url` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `timezone` varchar(5) DEFAULT NULL,
 `language` varchar(5) DEFAULT NULL,
 `theme` varchar(24) DEFAULT NULL,
 `editor` varchar(24) DEFAULT NULL,
 `last_login` datetime DEFAULT NULL,
 `createtime` datetime DEFAULT NULL,
 `updatetime` datetime DEFAULT NULL,
 `change_passwd` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `never_expire` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `bad_passwd_count` smallint(6) DEFAULT '0',
 `last_access` bigint(20) DEFAULT '0',
 `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `users_username_idx` (`username`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=160 DEFAULT CHARSET=utf8
1 row in set (0.02 sec)

mysql> select count(1) from weisci_jaws_staging2.users;
+----------+
| count(1) |
+----------+
|   117 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

V této tabulce jsou dvě otázky:

 • Které sloupce jsou nulovatelné?
 • Které sloupce nelze zrušit?

Tento dotaz pro vás zjistí:

select is_nullable,GROUP_CONCAT(column_name) column_list
from information_schema.columns
where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
and  table_name = 'users'
group by is_nullable;

Podívejte se na výsledek tohoto dotazu pro tabulku:

mysql> select is_nullable,GROUP_CONCAT(column_name) column_list
  -> from information_schema.columns
  -> where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
  -> and  table_name = 'users'
  -> group by is_nullable;
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| is_nullable | column_list                                                            |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| NO     | id,never_expire,change_passwd,enabled,username,passwd                                       |
| YES     | recovery_key,last_access,bad_passwd_count,updatetime,createtime,last_login,editor,user_type,language,timezone,url,email,name,theme |
+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql>

Dobře, máme dva seznamy. Co se z toho naučíme?

 • Pokud získáte dva seznamy, není třeba prohledávat skutečnou tabulku, protože tabulka má podle definice sloupce jiné než NULL.
 • Pokud dostanete jeden seznam, pak
  • Pokud dostanete pouze is_nullable = 'NO', není třeba kontrolovat skutečnou tabulku, protože tabulka má podle definice sloupce jiné než NULL.
  • Pokud dostanete pouze is_nullable = 'ANO', skutečná tabulka by byla trochu křehká. Nebyl by žádný PRIMÁRNÍ KLÁVES, jste ubohá, trápená duše !!! Teď se musíte uchýlit ke čtení každého řádku ze skutečné tabulky.

Pokud hledáte pouze null sloupce, pak by to byl váš požadovaný dotaz:

select GROUP_CONCAT(column_name) nonnull_columns
from information_schema.columns
where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
and  table_name = 'users'
and  is_nullable = 'NO';

Zde je výstup tohoto dotazu:

mysql> select GROUP_CONCAT(column_name) nonnull_columns
  -> from information_schema.columns
  -> where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
  -> and  table_name = 'users'
  -> and  is_nullable = 'NO';
+-------------------------------------------------------+
| nonnull_columns                    |
+-------------------------------------------------------+
| id,username,passwd,change_passwd,never_expire,enabled |
+-------------------------------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>

Odstraněním GROUP_CONCAT získáte toto:

mysql> select column_name nonnull_column
  -> from information_schema.columns
  -> where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
  -> and  table_name = 'users'
  -> and  is_nullable = 'NO';
+----------------+
| nonnull_column |
+----------------+
| id       |
| username    |
| passwd     |
| change_passwd |
| never_expire  |
| enabled    |
+----------------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql>

Pokusit se !!!

NOTE : Upozorňujeme, že nemusím číst obsah dat skutečné tabulky. To je mnohem efektivnější než čtení celé tabulky.

AKTUALIZACE 2012-11-15 13:40 EDT

Kód z odpovědi @ sensware poskytuje sloupce NULL. Původní otázka byla položena pro non-NULL sloupců. Rozšířil jsem kód, abych otestoval pouze můj stůl:

SET group_concat_max_len = 4294967295; -- to overcome default 1KB limitation
SELECT CONCAT(
     'SELECT * FROM ('
    , GROUP_CONCAT(
      CONCAT(
       'SELECT ', QUOTE(TABLE_NAME), ' AS `table`,'
      , 'IF('
      ,  'COUNT(`', REPLACE(COLUMN_NAME, '`', '``'), '`),'
      ,  'NULL,'
      ,  QUOTE(COLUMN_NAME)
      , ') AS `column` '
      , 'FROM `',
      REPLACE(TABLE_SCHEMA, '`', '``'), '`.`',
      REPLACE(TABLE_NAME, '`', '``'), '`'
      )
      SEPARATOR ' UNION ALL '
     )
    , ') t WHERE `column` IS NOT NULL'
    )
INTO  @sql
FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'weisci_jaws_staging2'
AND  TABLE_NAME = 'users';
SELECT @sql\G
PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;

Zde je výstup:

mysql> SET group_concat_max_len = 4294967295; -- to overcome default 1KB limitation
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT CONCAT(
  ->     'SELECT * FROM ('
  ->    , GROUP_CONCAT(
  ->       CONCAT(
  ->        'SELECT ', QUOTE(TABLE_NAME), ' AS `table`,'
  ->       , 'IF('
  ->       ,  'COUNT(`', REPLACE(COLUMN_NAME, '`', '``'), '`),'
  ->       ,  'NULL,'
  ->       ,  QUOTE(COLUMN_NAME)
  ->       , ') AS `column` '
  ->       , 'FROM `',
  ->       REPLACE(TABLE_SCHEMA, '`', '``'), '`.`',
  ->       REPLACE(TABLE_NAME, '`', '``'), '`'
  ->       )
  ->       SEPARATOR ' UNION ALL '
  ->     )
  ->    , ') t WHERE `column` IS NOT NULL'
  ->    )
  -> INTO  @sql
  -> FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'weisci_jaws_staging2'
  -> AND  TABLE_NAME = 'users';
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> SELECT @sql\G
*************************** 1. row ***************************
@sql: SELECT * FROM (SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`id`),NULL,'id') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`username`),NULL,'username') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`passwd`),NULL,'passwd') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`user_type`),NULL,'user_type') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`recovery_key`),NULL,'recovery_key') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`name`),NULL,'name') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`email`),NULL,'email') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`url`),NULL,'url') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`timezone`),NULL,'timezone') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`language`),NULL,'language') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`theme`),NULL,'theme') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`editor`),NULL,'editor') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`last_login`),NULL,'last_login') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`createtime`),NULL,'createtime') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`updatetime`),NULL,'updatetime') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`change_passwd`),NULL,'change_passwd') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`never_expire`),NULL,'never_expire') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`bad_passwd_count`),NULL,'bad_passwd_count') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`last_access`),NULL,'last_access') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`enabled`),NULL,'enabled') AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users`) t WHERE `column` IS NOT NULL
1 row in set (0.00 sec)

mysql> PREPARE stmt FROM @sql;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Statement prepared

mysql> EXECUTE stmt;
+-------+--------+
| table | column |
+-------+--------+
| users | theme |
+-------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>

Tím získáte NULL sloupce. V původní otázce byly položeny sloupce jiné než NULL. Změním kód na vygenerovaný jiný než NULL. Udělám to otočením pořadí IF..COUNT:

SET group_concat_max_len = 4294967295; -- to overcome default 1KB limitation
SELECT CONCAT(
     'SELECT * FROM ('
    , GROUP_CONCAT(
      CONCAT(
       'SELECT ', QUOTE(TABLE_NAME), ' AS `table`,'
      , 'IF('
      ,  'COUNT(`', REPLACE(COLUMN_NAME, '`', '``'), '`),'
      ,  QUOTE(COLUMN_NAME)
      ,  ',NULL'
      , ') AS `column` '
      , 'FROM `',
      REPLACE(TABLE_SCHEMA, '`', '``'), '`.`',
      REPLACE(TABLE_NAME, '`', '``'), '`'
      )
      SEPARATOR ' UNION ALL '
     )
    , ') t WHERE `column` IS NOT NULL'
    )
INTO  @sql
FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'weisci_jaws_staging2'
AND  TABLE_NAME = 'users';
SELECT @sql\G
PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;

Pojďme to spustit hned ...

mysql> SET group_concat_max_len = 4294967295; -- to overcome default 1KB limitation
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT CONCAT(
  ->     'SELECT * FROM ('
  ->    , GROUP_CONCAT(
  ->       CONCAT(
  ->        'SELECT ', QUOTE(TABLE_NAME), ' AS `table`,'
  ->       , 'IF('
  ->       ,  'COUNT(`', REPLACE(COLUMN_NAME, '`', '``'), '`),'
  ->       ,  QUOTE(COLUMN_NAME)
  ->       ,  ',NULL'
  ->       , ') AS `column` '
  ->       , 'FROM `',
  ->       REPLACE(TABLE_SCHEMA, '`', '``'), '`.`',
  ->       REPLACE(TABLE_NAME, '`', '``'), '`'
  ->       )
  ->       SEPARATOR ' UNION ALL '
  ->     )
  ->    , ') t WHERE `column` IS NOT NULL'
  ->    )
  -> INTO  @sql
  -> FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
  -> WHERE TABLE_SCHEMA = 'weisci_jaws_staging2'
  -> AND  TABLE_NAME = 'users';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT @sql\G
*************************** 1. row ***************************
@sql: SELECT * FROM (SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`id`),'id',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`username`),'username',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`passwd`),'passwd',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`user_type`),'user_type',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`recovery_key`),'recovery_key',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`name`),'name',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`email`),'email',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`url`),'url',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`timezone`),'timezone',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`language`),'language',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`theme`),'theme',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`editor`),'editor',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`last_login`),'last_login',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`createtime`),'createtime',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`updatetime`),'updatetime',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`change_passwd`),'change_passwd',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`never_expire`),'never_expire',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`bad_passwd_count`),'bad_passwd_count',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`last_access`),'last_access',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users` UNION ALL SELECT 'users' AS `table`,IF(COUNT(`enabled`),'enabled',NULL) AS `column` FROM `weisci_jaws_staging2`.`users`) t WHERE `column` IS NOT NULL
1 row in set (0.00 sec)

mysql> PREPARE stmt FROM @sql;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Statement prepared

mysql> EXECUTE stmt;
+-------+------------------+
| table | column      |
+-------+------------------+
| users | id        |
| users | username     |
| users | passwd      |
| users | user_type    |
| users | recovery_key   |
| users | name       |
| users | email      |
| users | url       |
| users | timezone     |
| users | language     |
| users | editor      |
| users | last_login    |
| users | createtime    |
| users | updatetime    |
| users | change_passwd  |
| users | never_expire   |
| users | bad_passwd_count |
| users | last_access   |
| users | enabled     |
+-------+------------------+
19 rows in set (0.01 sec)

mysql> DEALLOCATE PREPARE stmt;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>

Dobře, teď to funguje. Stále existuje problém. Dotaz vyžaduje přečtení celé tabulky. Moje testovací tabulka obsahuje pouze 117 řádků a 20 sloupců. A co větší tabulky s miliony řádků nebo desítkami sloupců ? Nebudu spekulovat, protože vím, že kód by byl o řády horší.

Proto doporučuji svou odpověď

select GROUP_CONCAT(column_name) nonnull_columns
from information_schema.columns
where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
and  table_name = 'users'
and  is_nullable = 'NO';

nebo

select column_name nonnull_column
from information_schema.columns
where table_schema = 'weisci_jaws_staging2'
and  table_name = 'users'
and  is_nullable = 'NO';

protože skutečný obsah dat nemusí být kontrolován.

Rozšířený kód, který jsem vytvořil, by se měl použít pouze v tabulce, kde všechny sloupce umožňují hodnoty NULL, což je velmi vzácné.

6
RolandoMySQLDBA

Myslím, že to bylo zodpovězeno zde:

https://stackoverflow.com/questions/12091272/find-all-those-columns-which-have-only-null-values-in-a-mysql-table

Kód byl zkopírován níže:

SET group_concat_max_len = 4294967295; -- to overcome default 1KB limitation

SELECT CONCAT(
     'SELECT * FROM ('
    , GROUP_CONCAT(
      CONCAT(
       'SELECT ', QUOTE(TABLE_NAME), ' AS `table`,'
      , 'IF('
      ,  'COUNT(`', REPLACE(COLUMN_NAME, '`', '``'), '`),'
      ,  'NULL,'
      ,  QUOTE(COLUMN_NAME)
      , ') AS `column` '
      , 'FROM `', REPLACE(TABLE_NAME, '`', '``'), '`'
      )
      SEPARATOR ' UNION ALL '
     )
    , ') t WHERE `column` IS NOT NULL'
    )
INTO  @sql
FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE();

PREPARE stmt FROM @sql;
EXECUTE stmt;
DEALLOCATE PREPARE stmt;
3
sensware