it-swarm-eu.dev

Jak zjistím, zda existuje postup nebo funkce v databázi mysql?

Jak zjistím, zda existuje postup nebo funkce v databázi mysql? a existuje nějaká možnost zjišťování? jako show procedures; (např. jako show tables;)

18
xenoterracide
SHOW PROCEDURE STATUS
SHOW FUNCTION STATUS

Viz související otázka StackOverflow .

19
BenV

Obecná odpověď na tento typ otázky je, že všechny databáze MySQL obsahují databázi nazvanou information_schema , která obsahuje všechna metadata jako tabulky, které můžete pouze dotazovat.

Informace, které chcete, jsou v tabulce nazvané RUTINY . Například:

SELECT ROUTINE_NAME 
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 
WHERE 
    ROUTINE_TYPE="PROCEDURE" 
  AND ROUTINE_SCHEMA="dbname"
;
26
Gaius

použijte následující funkci:

DELIMITER $$

DROP FUNCTION IF EXISTS f_exists_procedure;$$
CREATE FUNCTION f_exists_procedure(in_name VARCHAR(255))
RETURNS BIT DETERMINISTIC
BEGIN
  SELECT COUNT(1) INTO @f_result
  FROM information_schema.ROUTINES as info
  WHERE info.ROUTINE_SCHEMA = DATABASE() AND info.ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE' AND info.ROUTINE_NAME = in_name;

  RETURN @f_result;

END;$$

DELIMITER ;
1
sassman

Odpověď od Gaiuse

SELECT IF( COUNT(*) = 0, 'F' , 'T' ) AS ProcedureExists
FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES 
WHERE ROUTINE_SCHEMA = 'someDBName'
AND ROUTINE_TYPE = 'PROCEDURE'
AND UCASE(ROUTINE_NAME) = UCASE('someProcedureName');
0
user2242225