it-swarm-eu.dev

Aktualizovat mnoho řádků v tabulce jediným příkazem?

Jaký je nejjednodušší způsob, jak aktualizovat mnoho řádků v tabulce? Mám soubor CSV, který vypadá takto:

|primary_key |value|
|     1 | xyz|
|     2 | abc|
|     3 | def|
...

Řádky s těmito primárními klíči již v cílové tabulce existují

Chtěl bych aktualizovat cílovou tabulku těmito hodnotami. Existuje syntaxe, abych mohl psát něco jako:

update mytable set value = ('xyz', 'abc', 'def') where primary key = (1,2,3);

Při pohledu na MySQL Update Reference , tento web ( MySQL - csv update ), SO ( aktualizovat více řádků = =, více aktualizací db , aktualizovat více řádků ), mám podezření, že odpověď zní „ne“, ale rád bych potvrdil, že je to pravda.

9
David LeBauer

Nejprve zde jsou ukázková data

mysql> drop table if exists mytable;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> create table mytable
  -> (
  ->   id int not null,
  ->   value VARCHAR(255),
  ->   primary key (id)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> insert into mytable (id) values (1),(2),(3);
Query OK, 3 rows affected (0.06 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> select * from mytable;
+----+-------+
| id | value |
+----+-------+
| 1 | NULL |
| 2 | NULL |
| 3 | NULL |
+----+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Zde je nový dotaz

update mytable A inner join
(
  SELECT 1 id,'xyz' value UNION
  SELECT 2  ,'abc'    UNION
  SELECT 3  ,'def'

) B USING (id)
SET A.value = B.value;

Zde je spuštěn nový dotaz

mysql> update mytable A inner join
  -> (
  ->   SELECT 1 id,'xyz' value UNION
  ->   SELECT 2  ,'abc'    UNION
  ->   SELECT 3  ,'def'
  -> ) B USING (id)
  -> SET A.value = B.value;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
Rows matched: 3 Changed: 0 Warnings: 0

mysql> select * from mytable;
+----+-------+
| id | value |
+----+-------+
| 1 | xyz  |
| 2 | abc  |
| 3 | def  |
+----+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
9
RolandoMySQLDBA

Za předpokladu, že nechcete načíst data ze souboru CSV do databázové tabulky a poté provést korelovaný UPDATE,

UPDATE mytable t
  SET value = (SELECT value
         FROM tbl_with_csv_data csv
         WHERE csv.primary_key = t.primary_key)
 WHERE EXISTS( SELECT 1
         FROM tbl_with_csv_data csv
         WHERE csv.primary_key = t.primary_key)

pak byste měli být schopni použít CASE

UPDATE mytable t
  SET value = CASE WHEN primary_key = 1 THEN 'xyz'
          WHEN primary_key = 2 THEN 'abc'
          WHEN primary_key = 3 THEN 'def'
          ELSE value
        END
 WHERE primary_key IN (1,2,3);
3
Justin Cave