it-swarm-eu.dev

Jak číst a psát xml soubory?

Musím číst a zapisovat do/ze souboru XML . Jaký je nejjednodušší způsob čtení a zápisu souborů XML pomocí jazyka Java?

67
Jame

Zde je rychlý příklad DOM, který ukazuje, jak číst a psát jednoduchý soubor XML s dtd:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE roles SYSTEM "roles.dtd">
<roles>
  <role1>User</role1>
  <role2>Author</role2>
  <role3>Admin</role3>
  <role4/>
</roles>

a dtd:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!ELEMENT roles (role1,role2,role3,role4)>
<!ELEMENT role1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT role2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT role3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT role4 (#PCDATA)>

Nejdříve je importujte:

import javax.xml.parsers.*;
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.dom.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import org.xml.sax.*;
import org.w3c.dom.*;

Zde je několik proměnných, které budete potřebovat:

private String role1 = null;
private String role2 = null;
private String role3 = null;
private String role4 = null;
private ArrayList<String> rolev;

Zde je čtenář (String xml je název vašeho XML souboru):

public boolean readXML(String xml) {
    rolev = new ArrayList<String>();
    Document dom;
    // Make an instance of the DocumentBuilderFactory
    DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    try {
      // use the factory to take an instance of the document builder
      DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
      // parse using the builder to get the DOM mapping of the  
      // XML file
      dom = db.parse(xml);

      Element doc = dom.getDocumentElement();

      role1 = getTextValue(role1, doc, "role1");
      if (role1 != null) {
        if (!role1.isEmpty())
          rolev.add(role1);
      }
      role2 = getTextValue(role2, doc, "role2");
      if (role2 != null) {
        if (!role2.isEmpty())
          rolev.add(role2);
      }
      role3 = getTextValue(role3, doc, "role3");
      if (role3 != null) {
        if (!role3.isEmpty())
          rolev.add(role3);
      }
      role4 = getTextValue(role4, doc, "role4");
      if ( role4 != null) {
        if (!role4.isEmpty())
          rolev.add(role4);
      }
      return true;

    } catch (ParserConfigurationException pce) {
      System.out.println(pce.getMessage());
    } catch (SAXException se) {
      System.out.println(se.getMessage());
    } catch (IOException ioe) {
      System.err.println(ioe.getMessage());
    }

    return false;
  }

A tady spisovatel:

public void saveToXML(String xml) {
  Document dom;
  Element e = null;

  // instance of a DocumentBuilderFactory
  DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  try {
    // use factory to get an instance of document builder
    DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
    // create instance of DOM
    dom = db.newDocument();

    // create the root element
    Element rootEle = dom.createElement("roles");

    // create data elements and place them under root
    e = dom.createElement("role1");
    e.appendChild(dom.createTextNode(role1));
    rootEle.appendChild(e);

    e = dom.createElement("role2");
    e.appendChild(dom.createTextNode(role2));
    rootEle.appendChild(e);

    e = dom.createElement("role3");
    e.appendChild(dom.createTextNode(role3));
    rootEle.appendChild(e);

    e = dom.createElement("role4");
    e.appendChild(dom.createTextNode(role4));
    rootEle.appendChild(e);

    dom.appendChild(rootEle);

    try {
      Transformer tr = TransformerFactory.newInstance().newTransformer();
      tr.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
      tr.setOutputProperty(OutputKeys.METHOD, "xml");
      tr.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, "UTF-8");
      tr.setOutputProperty(OutputKeys.DOCTYPE_SYSTEM, "roles.dtd");
      tr.setOutputProperty("{http://xml.Apache.org/xslt}indent-amount", "4");

      // send DOM to file
      tr.transform(new DOMSource(dom), 
                 new StreamResult(new FileOutputStream(xml)));

    } catch (TransformerException te) {
      System.out.println(te.getMessage());
    } catch (IOException ioe) {
      System.out.println(ioe.getMessage());
    }
  } catch (ParserConfigurationException pce) {
    System.out.println("UsersXML: Error trying to instantiate DocumentBuilder " + pce);
  }
}

getTextValue je zde:

private String getTextValue(String def, Element doc, String tag) {
  String value = def;
  NodeList nl;
  nl = doc.getElementsByTagName(tag);
  if (nl.getLength() > 0 && nl.item(0).hasChildNodes()) {
    value = nl.item(0).getFirstChild().getNodeValue();
  }
  return value;
}

Přidejte několik accessorů a mutátorů a jste hotovi!

121
Costis Aivalis

Zápis XML pomocí JAXB (Java Architecture for XML Binding):

http://www.mkyong.com/Java/jaxb-hello-world-example/

package com.mkyong.core;

import javax.xml.bind.annotation.XmlAttribute;
import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

@XmlRootElement
public class Customer {

  String name;
  int age;
  int id;

  public String getName() {
    return name;
  }

  @XmlElement
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  @XmlElement
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  @XmlAttribute
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

} 

package com.mkyong.core;

import Java.io.File;
import javax.xml.bind.JAXBContext;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import javax.xml.bind.Marshaller;

public class JAXBExample {
  public static void main(String[] args) {

   Customer customer = new Customer();
   customer.setId(100);
   customer.setName("mkyong");
   customer.setAge(29);

   try {

    File file = new File("C:\\file.xml");
    JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance(Customer.class);
    Marshaller jaxbMarshaller = jaxbContext.createMarshaller();

    // output pretty printed
    jaxbMarshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);

    jaxbMarshaller.marshal(customer, file);
    jaxbMarshaller.marshal(customer, System.out);

     } catch (JAXBException e) {
    e.printStackTrace();
     }

  }
}
10
Ran Adler

Výše uvedená odpověď se týká pouze syntaktického analyzátoru DOM (který obvykle přečte celý soubor v paměti a analyzuje jej, co pro velký soubor představuje problém), můžete použít analyzátor SAX, který používá méně paměti a je rychlejší (stejně tak závisí na vaší paměti). kód).

SAX parser zavolá některé funkce, když najde začátek elementu, konec elementu, atribut, text mezi elementy atd., Takže může dokument analyzovat a zároveň Získat to, co potřebujete.

Příklad kódu:

http://www.mkyong.com/Java/how-to-read-xml-file-in-Java-sax-parser/

10

Odpovědi se týkají pouze DOM/SAX a implementace vložení kopie příkladu JAXB.

Nicméně, jedna velká oblast, když používáte XML chybí. V mnoha projektech/programech je potřeba ukládat/načítat některé základní datové struktury. Váš program má již třídy pro vaše pěkné a lesklé obchodní objekty/datové struktury, chcete jen pohodlný způsob, jak převést tato data na strukturu XML, abyste na něm mohli udělat více magie (ukládat, načítat, odesílat, manipulovat s XSLT) .

Zde svítí XStream. Jednoduše anotujete třídy, ve kterých jsou uložena vaše data, nebo pokud tyto třídy nechcete měnit, nakonfigurujete instanci XStream pro zařazování (objekty -> xml) nebo unmarshalling (objekty xml ->).

Vnitřně XStream používá reflexi, metody readObject a readResolve standardní serializace objektu Java.

Získáte dobrý a rychlý návod zde

Abych poskytl krátký přehled o tom, jak funguje, poskytuji také ukázkový kód, který marshalls a unmarshalls datovou strukturu. Marshalling/unmarshalling se děje vše v main metodě, zbytek je jen kód pro generování některých testovacích objektů a zaplnit do nich některá data. Konfigurace instance xStream je super jednoduchá a srovnávač/unmarshalling se provádí s jedním řádkem kódu.

import Java.math.BigDecimal;
import Java.util.ArrayList;
import Java.util.List;

import com.thoughtworks.xstream.XStream;

public class XStreamIsGreat {

 public static void main(String[] args) {
  XStream xStream = new XStream();
  xStream.alias("good", Good.class);
  xStream.alias("pRoDuCeR", Producer.class);
  xStream.alias("customer", Customer.class);

  Producer a = new Producer("Apple");
  Producer s = new Producer("Samsung");
  Customer c = new Customer("Someone").add(new Good("S4", 10, new BigDecimal(600), s))
    .add(new Good("S4 mini", 5, new BigDecimal(450), s)).add(new Good("I5S", 3, new BigDecimal(875), a));
  String xml = xStream.toXML(c); // objects -> xml
  System.out.println("Marshalled:\n" + xml);
  Customer unmarshalledCustomer = (Customer)xStream.fromXML(xml); // xml -> objects
 }

 static class Good {
  Producer producer;

  String name;

  int quantity;

  BigDecimal price;

  Good(String name, int quantity, BigDecimal price, Producer p) {
   this.producer = p;
   this.name = name;
   this.quantity = quantity;
   this.price = price;
  }

 }

 static class Producer {
  String name;

  public Producer(String name) {
   this.name = name;
  }
 }

 static class Customer {
  String name;

  public Customer(String name) {
   this.name = name;
  }

  List<Good> stock = new ArrayList<Good>();

  Customer add(Good g) {
   stock.add(g);
   return this;
  }
 }
}
3
Matthias

Ok, už s DOM, JaxB a XStream v seznamu odpovědí, stále existuje úplně jiný způsob čtení a zápisu XML: Data projekce Můžete oddělit XML strukturu a strukturu Java pomocí knihovny, která poskytuje čtení a zapisovatelné pohledy na XML data jako rozhraní Java. Z tutoriálů :

Vzhledem k reálnému světovému XML:

<weatherdata>
 <weather
  ... 
  degreetype="F"
  lat="50.5520210266113" lon="6.24060010910034" 
  searchlocation="Monschau, Stadt Aachen, NW, Germany" 
      ... >
  <current ... skytext="Clear" temperature="46"/>
 </weather>
</weatherdata>

Pomocí datové projekce můžete definovat projekční rozhraní:

public interface WeatherData {

@XBRead("/weatherdata/weather/@searchlocation")  
String getLocation();

@XBRead("/weatherdata/weather/current/@temperature")
int getTemperature();

@XBRead("/weatherdata/weather/@degreetype")
String getDegreeType();

@XBRead("/weatherdata/weather/current/@skytext")
String getSkytext();

/**
 * This would be our "sub projection". A structure grouping two attribute
 * values in one object.
 */
interface Coordinates {
  @XBRead("@lon")
  double getLongitude();

  @XBRead("@lat")
  double getLatitude();
}

@XBRead("/weatherdata/weather")
Coordinates getCoordinates();
}

Používejte instance tohoto rozhraní stejně jako POJOs:

private void printWeatherData(String location) throws IOException {

final String BaseURL = "http://weather.service.msn.com/find.aspx?outputview=search&weasearchstr=";

// We let the projector fetch the data for us
WeatherData weatherData = new XBProjector().io().url(BaseURL + location).read(WeatherData.class);

// Print some values
System.out.println("The weather in " + weatherData.getLocation() + ":");
System.out.println(weatherData.getSkytext());
System.out.println("Temperature: " + weatherData.getTemperature() + "°"
                  + weatherData.getDegreeType());

// Access our sub projection
Coordinates coordinates = weatherData.getCoordinates();
System.out.println("The place is located at " + coordinates.getLatitude() + ","
                       + coordinates.getLongitude());
}

To funguje i pro vytváření XML, výraz XPath lze zapisovat.

1
Cfx

Analyzátor SAX pracuje odlišně s analyzátorem DOM, nezachycuje žádný dokument XML do paměti ani nevytváří žádné reprezentace objektu dokumentu XML. Namísto toho analyzátor SAX používá funkci zpětného volání org.xml.sax.helpers.DefaultHandler k informování klientů o struktuře XML dokumentů.

SAX Parser je rychlejší a používá méně paměti než DOM parser. Viz následující SAX metody zpětného volání:

startDocument() a endDocument() - Metoda volaná na začátku a konci dokumentu XML. startElement() a endElement() - Metoda volaná na začátku a konci prvku dokumentu. characters() - Metoda volaná s obsahem textu mezi počátečními a koncovými značkami prvku dokumentu XML.

 1. Soubor XML

Vytvořte jednoduchý soubor XML.

<?xml version="1.0"?>
<company>
  <staff>
    <firstname>yong</firstname>
    <lastname>mook kim</lastname>
    <nickname>mkyong</nickname>
    <salary>100000</salary>
  </staff>
  <staff>
    <firstname>low</firstname>
    <lastname>yin fong</lastname>
    <nickname>fong fong</nickname>
    <salary>200000</salary>
  </staff>
</company>
 1. Analyzátor XML:

Soubor Java Pomocí analyzátoru SAX můžete analyzovat soubor XML.

import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

public class ReadXMLFile {
  public static void main(String argv[]) {

    try {
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();

      DefaultHandler handler = new DefaultHandler() {
        boolean bfname = false;
        boolean blname = false;
        boolean bnname = false;
        boolean bsalary = false;

        public void startElement(String uri, String localName,String qName, 
              Attributes attributes) throws SAXException {

          System.out.println("Start Element :" + qName);

          if (qName.equalsIgnoreCase("FIRSTNAME")) {
            bfname = true;
          }

          if (qName.equalsIgnoreCase("LASTNAME")) {
            blname = true;
          }

          if (qName.equalsIgnoreCase("NICKNAME")) {
            bnname = true;
          }

          if (qName.equalsIgnoreCase("SALARY")) {
            bsalary = true;
          }

        }

        public void endElement(String uri, String localName,
          String qName) throws SAXException {

          System.out.println("End Element :" + qName);

        }

        public void characters(char ch[], int start, int length) throws SAXException {

          if (bfname) {
            System.out.println("First Name : " + new String(ch, start, length));
            bfname = false;
          }

          if (blname) {
            System.out.println("Last Name : " + new String(ch, start, length));
            blname = false;
          }

          if (bnname) {
            System.out.println("Nick Name : " + new String(ch, start, length));
            bnname = false;
          }

          if (bsalary) {
            System.out.println("Salary : " + new String(ch, start, length));
            bsalary = false;
          }

        }

      };

      saxParser.parse("c:\\file.xml", handler);

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

  }

}

Výsledek

Start Element: společnost
Start Element: zaměstnanci
Start Element: firstname
Jméno: yong
Koncový prvek: křestní jméno
Start Element: lastname
Příjmení: mook kim
Koncový prvek: příjmení
Start Element: přezdívka
Přezdívka: mkyong
Koncový prvek: přezdívka
a tak dále...

Zdroj (MyKong) - http://www.mkyong.com/Java/how-to-read-xml-file-in-Java-sax-parser/

0
JavaDragon