it-swarm-eu.dev

http

403 Zakázáno vs 401 Neoprávněné odpovědi HTTP

REST API PATCH nebo PUT

Jaký je rozdíl mezi PUT, POST a PATCH?

HTTP 1.0 vs 1.1

HTTP 400 (chybný požadavek) pro logickou chybu, nikoli chybně vytvořenou syntaxi požadavku

Je možné poslat 401 Unauthorized A redirect (s umístěním)?

Co je v protokolu HTTP „406 - nepřijatelná odpověď“?

Oprávnění v RESTful HTTP API, 401 WWW-Authenticate

Jaké jsou všechny možné hodnoty pro hlavičku HTTP „Content-Type“?

Vrácení http 200 OK s chybou v těle odpovědi

Jaké jsou možné důvody pro získání odpovědí APNs BadDeviceToken nebo Unregistered?

401 Unauthorized vs 403 Forbidden: Který je správný stavový kód, kdy se uživatel nepřihlásil?

Přístup k HTTP hlavičkám webové stránky v JavaScriptu

Jak změnit záhlaví HttpUrlConnection

Prozkoumejte hlavičky HTTP odpovědí v IE8

Nástroj pro zobrazení záhlaví odpovědí

Paging ve sbírce odpočinku

HTTP GET s tělem požadavku

Použití obsahu-dispozice v hlavičce odpovědi HTTP

Jaký je rozdíl mezi Cache-Control: max-age = 0 a no-cache?

Proč místo požadavku GET dostávám požadavek OPTIONS?

Jak mohu přidat záhlaví vypršení platnosti pro skripty, které nejsou na mém serveru?

Kontrola, zda je web přes Python

PHP + curl, HTTP POST ukázkový kód?

Kód stavu HTTP pro aktualizaci a odstranění?

Jak přesměrovat na 404 v Rails?

404 header - HTTP 1.0 nebo 1.1?

REST Stavové kódy HTTP pro neúspěšné ověření nebo neplatný duplikát

HTTP Rozsah záhlaví

Je číslo portu vyžadováno v parametru hlavičky HTTP "Host"?

Jaký je rozdíl mezi POST a GET?

Vlastní HTTP hlavičky: konvence pojmenování

java.io.IOException: Server vrátil kód odpovědi HTTP: 403 pro adresu URL

application/x-www-form-urlencoded nebo multipart/form-data?

Je špatné vrátit 202 "Accepted" v reakci na HTTP GET?

Jak mohu používat základní ověřování HTTP v PHP?

http základní ověřování "odhlášení"

HttpURLConnection čtení obsahu odpovědi na chybu 403

Správné stavové kódy pro odpovědi JSON na volání Ajax?

Jsou HTTP hlavičky citlivé na velikost písmen?

HTTP Accept Význam záhlaví

Jak lze pomocí nástroje Fiddler změnit stavový kód v odpovědi HTTP?

Response.Redirect, který POSTs data na jinou adresu URL v ASP.NET

Poslat POST Požadavek s daty specifikovanými v souboru přes Curl

Django vrátí chybu 403 při odesílání POST žádost

Odebrat http referer

Vytvoření požadavku HTTP GET s ověřením HTTP-Basic

Prohlížeč Chrome neodesílá záhlaví, pokud je změněno, na server

Kód stavu HTTP pro částečný úspěšný požadavek

Jak dlouho prohlížeče ukládají HTTP 301s?

WGET 401 Neautorizováno

Jak zpracovat HTTP MOŽNOSTI s Spring MVC?

Kód stavu HTTP pro "žádná data k dispozici" z externího zdroje dat

Chybí záložka záhlaví požadavku Autorizační záhlaví v Symfony 2?

Odeslání požadavku http post v Ruby pomocí Net :: HTTP

Chybová zpráva v HTTP Header nebo Response Body?

Co je hodnota typu obsahu v rámci požadavku HTTP při nahrávání obsahu?

Pochopení “408 Request Timeout” na Apache s PHP

HttpClient načíst všechny záhlaví

Chyba HTTP 403 v Python 3 Web Scraping

Android: Zachycení požadavků HTTP pomocí nezakořeného zařízení Android

Jak vytisknout obsah požadavekku httprequest?

Skutečné využití hlavičky X-Forwarded-Host?

Odesílání multipart/smíšeného obsahu pomocí rozšíření Postman Chrome

304 není upraveno s 200 (z mezipaměti)

Jak získat název hostitele s portem z požadavku http nebo https

400 BAD požadavek HTTP chybový kód význam?

Odeslání pole přes GET požadavek pomocí služby AngularJS '$ http

Zachycení backendu 301/302 přesměrování (proxy_pass) a přepsání do jiného umístění bloku možné?

Potřebuji Content-Type: application/octet-stream pro stahování souborů?

"UPOZORNĚNÍ: v debuggeru Chrome jsou zobrazeny prozatímní záhlaví"

$ http odpověď Set-Cookie není přístupná

Jaro - 405 Metoda Http DELETE tuto adresu URL nepodporuje

Jak předávat data v hlavičce HTTP při přesměrování požadavku v jazyce Java

POST multipart/form-data s Objective-C

Co je to záhlaví X-REQUEST-ID http?

Jak zabránit požadavku, který vrátí 304

REST API - PUT vs PATCH s příklady reálného života

Co je záhlaví HTTP „Upgrade-Insecure-Requests“?

HTTPError: Chyba HTTP 503: Služba není k dispozici Požadavek detekce jazyka goslate: Python

Reakce na požadavek před výstupem neprochází kontrolou řízení přístupu

Jak funguje Content-Security-Policy s X-Frame-Options?

Jak správně nastavit záhlaví požadavku Http v Angular 2

Co je to záhlaví hostitele http?

Jak zachytit všechny požadavky http včetně formuláře

Kdy použít záhlaví ('Content-Type: application/json') v PHP

Angular 4.3 Interceptory - Jak používat?

Jak zpracovat neautorizované požadavky (stav 401 nebo 403) s novým httpClientem v úhlu 4.3

Ukládání dat z HttpClient Angular 4

Angular 4 Http POST nepracuje

HTTP Post bez těla Angular

Pokud prohlížeč odešle další HTTP-Header, klikněte na hypertextový odkaz

Přidání http hlaviček v Angular 6

HTTP 407 Proxy Authentication Požadováno při přístupu k Amazon S3

Jak mohu najít dobu odezvy HTTP požadavku přes Socket

Jak mohu potlačit ověřovací dialog prohlížeče?

HTTP GET ve VB.NET

Jak zakódovat parametr název záhlaví Content-Disposition v HTTP?

Jaký je rozdíl mezi a POST a PUT HTTP REQUEST?

Požadavek JavaScriptu po odeslání formuláře