it-swarm-eu.dev

Narození je na ext4 prázdné

Právě jsem četl v sekci Birth v sekci stat a zdá se, že ext4 by to měl podporovat, ale i soubor, který jsem právě vytvořil, ho nechává prázdný.

 ~ % touch test                            slave-iv
 ~ % stat test.pl                           slave-iv
 File: ‘test.pl’
 Size: 173       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 903h/2307d   Inode: 41943086  Links: 1
Access: (0600/-rw-------) Uid: ( 1000/xenoterracide)  Gid: ( 100/  users)
Access: 2012-09-22 18:22:16.924634497 -0500
Modify: 2012-09-22 18:22:16.924634497 -0500
Change: 2012-09-22 18:22:16.947967935 -0500
 Birth: -

 ~ % Sudo tune2fs -l /dev/md3 | psp4                 slave-iv
tune2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Filesystem volume name:  home
Last mounted on:     /home
Filesystem UUID:     ab2e39fb-acdd-416a-9e10-b501498056de
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #:  1 (dynamic)
Filesystem features:   has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype needs_recovery extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags:     signed_directory_hash 
Default mount options:  journal_data
Filesystem state:     clean
Errors behavior:     Continue
Filesystem OS type:    Linux
Inode count:       59736064
Block count:       238920960
Reserved block count:   11946048
Free blocks:       34486248
Free inodes:       59610013
First block:       0
Block size:        4096
Fragment size:      4096
Reserved GDT blocks:   967
Blocks per group:     32768
Fragments per group:   32768
Inodes per group:     8192
Inode blocks per group:  512
RAID stride:       128
RAID stripe width:    256
Flex block group size:  16
Filesystem created:    Mon May 31 20:36:30 2010
Last mount time:     Sat Oct 6 11:01:01 2012
Last write time:     Sat Oct 6 11:01:01 2012
Mount count:       14
Maximum mount count:   34
Last checked:       Tue Jul 10 08:26:37 2012
Check interval:      15552000 (6 months)
Next check after:     Sun Jan 6 07:26:37 2013
Lifetime writes:     7255 GB
Reserved blocks uid:   0 (user root)
Reserved blocks gid:   0 (group root)
First inode:       11
Inode size:      256
Required extra isize:   28
Desired extra isize:   28
Journal inode:      8
First Orphan inode:    55313243
Default directory hash:  half_md4
Directory Hash Seed:   442c66e8-8b67-4a8c-92a6-2e2d0c220044
Journal backup:      inode blocks

Proč moje ext4 oddíl naplní toto pole?

88
xenoterracide

Pole se vyplní (viz níže), pouze coreutils stat Jej nezobrazí. Zřejmě čekají1 pro rozhraní xstat()) .

coreutils záplaty - srpen 2012 - TODO

podpora stat (1) a ls (1) pro dobu narození. Závisí na tom, že jádro poskytuje xstat ()

Čas vytvoření můžete získat pomocí debugfs:

debugfs -R 'stat <inode_number>' DEVICE

např. pro můj /etc/profile, který je na /dev/sda2 (viz Jak zjistit, na jakém zařízení se soubor nachází ):

stat -c% i /etc/profile
398264
debugfs -R 'stat <398264>' /dev/sda2
debugfs 1.42.5 (29-Jul-2012)
Inode: 398264  Type: regular  Mode: 0644  Flags: 0x80000
Generation: 2058737571  Version: 0x00000000:00000001
User:   0  Group:   0  Size: 562
File ACL: 0  Directory ACL: 0
Links: 1  Blockcount: 8
Fragment: Address: 0  Number: 0  Size: 0
 ctime: 0x506b860b:19fa3c34 -- Wed Oct 3 02:25:47 2012
 atime: 0x50476677:dcd84978 -- Wed Sep 5 16:49:27 2012
 mtime: 0x506b860b:19fa3c34 -- Wed Oct 3 02:25:47 2012
crtime: 0x50476677:dcd84978 -- Wed Sep 5 16:49:27 2012
Size of extra inode fields: 28
EXTENTS:
(0):3308774

Časová pole znamenají:

 • ctime: doba změny souboru.
 • atime: doba přístupu k souboru.
 • mtime: čas úpravy souboru.
 • crtime: čas vytvoření souboru.

1Linusova odpověď na LKML vlákno

100
don_crissti

Spojil jsem to do jednoduché funkce Shell:

get_crtime() {
 for target in "${@}"; do
  inode=$(stat -c %i "${target}")
  fs=$(df --output=source "${target}" | tail -1)
  crtime=$(Sudo debugfs -R 'stat <'"${inode}"'>' "${fs}" 2>/dev/null | 
  grep -oP 'crtime.*--\s*\K.*')
  printf "%s\t%s\n" "${target}" "${crtime}"
 done
  }

Poté ji můžete spustit

$ get_crtime foo foo/file /etc/
foo Wed May 21 17:11:08 2014
foo/file  Wed May 21 17:11:27 2014
/etc/  Wed Aug 1 20:42:03 2012
37
terdon

Funkce xstat se nikdy nespojila do hlavní řady. Nové volání statx však bylo navrženo později a bylo sloučeno v systému Linux 4.11 . Nové systémové volání statx(2) zahrnuje čas vytvoření ve své návratové struktuře. Obal pro statx(2) byl přidán do glibc pouze v 2.28 (vydání srpen 2018) . A podpora pro použití tohoto obálky byla přidána do GNU coreutils 8.31 (vydáno v březnu 2019):

stat nyní tiskne čas vytvoření souboru, pokud je podporován systémem souborů, na GNU Linuxové systémy s glibc> = 2,28 a jádro> = 4.11).

% stat --version
stat (GNU coreutils) 8.31
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Michael Meskes.
% stat /
 File: /
 Size: 4096      Blocks: 8     IO Block: 4096  directory
Device: b302h/45826d  Inode: 2      Links: 17
Access: (0755/drwxr-xr-x) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)
Access: 2019-06-06 20:03:12.898725626 +0900
Modify: 2019-05-28 05:15:44.452651395 +0900
Change: 2019-05-28 05:15:44.452651395 +0900
 Birth: 2018-06-07 20:35:54.000000000 +0900

Následuje demo statx, kde uživatelská země ještě musí dohonit (starší glibc nebo coreutils). Není snadné volat systémová volání přímo v programu C. Glibc obvykle poskytuje obal, který usnadňuje práci, ale naštěstí @whotwagner napsal kázkový program C , který ukazuje, jak používat systémové volání statx(2) v systémech x86 a x86-64 . Jeho výstup je stejný jako výchozí formát stat, bez možnosti formátování, ale je snadné jej upravit tak, aby tiskl pouze čas narození. (Pokud máte dostatečně nový glibc, nebudete to potřebovat - můžete použít statx přímo, jak je popsáno v man 2 statx ).

Nejprve klonujte:

git clone https://github.com/whotwagner/statx-fun

Můžete zkompilovat kód statx.c, Nebo, pokud chcete pouze čas narození, vytvořte v klonovaném adresáři birth.c S následujícím kódem (což je minimální verze statx.c tisk pouze časového razítka vytvoření včetně přesnosti nanosekundy):

#define _GNU_SOURCE
#define _ATFILE_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include "statx.h"
#include <time.h>
#include <getopt.h>
#include <string.h>

// does not (yet) provide a wrapper for the statx() system call
#include <sys/syscall.h>

/* this code works ony with x86 and x86_64 */
#if __x86_64__
#define __NR_statx 332
#else
#define __NR_statx 383
#endif

#define statx(a,b,c,d,e) syscall(__NR_statx,(a),(b),(c),(d),(e))

int main(int argc, char *argv[])
{
  int dirfd = AT_FDCWD;
  int flags = AT_SYMLINK_NOFOLLOW;
  unsigned int mask = STATX_ALL;
  struct statx stxbuf;
  long ret = 0;

  int opt = 0;

  while(( opt = getopt(argc, argv, "alfd")) != -1)
  {
    switch(opt) {
      case 'a':
        flags |= AT_NO_AUTOMOUNT;
        break;
      case 'l':
        flags &= ~AT_SYMLINK_NOFOLLOW;
        break;
      case 'f':
        flags &= ~AT_STATX_SYNC_TYPE;
        flags |= AT_STATX_FORCE_SYNC;
        break;
      case 'd':
        flags &= ~AT_STATX_SYNC_TYPE;
        flags |= AT_STATX_DONT_SYNC;
        break;
      default:
        exit(EXIT_SUCCESS);
        break;
    }
  }

  if (optind >= argc) {
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  for (; optind < argc; optind++) {
    memset(&stxbuf, 0xbf, sizeof(stxbuf));
    ret = statx(dirfd, argv[optind], flags, mask, &stxbuf);
    if( ret < 0)
    {
      perror("statx");
      return EXIT_FAILURE;
    }
    printf("%lld.%u\n", *&stxbuf.stx_btime.tv_sec, *&stxbuf.stx_btime.tv_nsec);
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}

Pak:

$ make birth
$ ./birth ./birth.c
1511793291.254337149
$ ./birth ./birth.c | xargs -I {} date -d @{}
Mon Nov 27 14:34:51 UTC 2017

Teoreticky by to mělo zpřístupnit dobu vytváření na více souborových systémech, než jen na těch ext * (debugfs je nástroj pro souborové systémy ext2/3/4 a nepoužitelný na ostatních). Fungovalo to pro systém XFS, ale ne pro NTFS a exfat. Myslím, že Fuse souborové systémy pro ty nezahrnují dobu vytvoření.

23
muru

Existuje další případ, kdy čas narození bude prázdný/nula/pomlčka: Ext4's Inode size musí být alespoň 256bytes pro uložení crtime. Problém nastane, pokud jste původně vytvořili souborový systém menší než 512 MB (výchozí velikost Inode bude 128 bajtů, viz /etc/mke2fs.conf a mkfs.ext4 manpage).

stat -c '%n: %w' testfile
testfile: - 

a/nebo

stat -c '%n: %W' testfile
testfile: 0

Nyní zkontrolujte inode souborového systému (je dostatečně velký pro uložení crtime?):

tune2fs -l $(df . --output=source | grep ^/) | grep "Inode size:"
Inode size:      128

Technické informace: Na stránce Ext4 Disk Layout si uvědomte, že některé atributy tabulek inode jsou nad 0x80 (128).

5
Franklin Piat

Kvůli tomu, co to stojí za to, jsem se cítil pedantský, takže jsem napsal statový obal kolem statu, aby tiše podporoval crtime pomocí debugfů, abych ho získal ze základního souborového systému ext4, pokud je k dispozici. Doufám, že je robustní. Najdete ji .

Všimněte si, že oprava je patrně na seznamu todo pro Linux, jak je dokumentováno v tomto skriptu. Tento obal má tedy nominální životnost, dokud to není hotovo, a je to spíše cvičení v tom, co je možné.

2
Bernd Wechner