it-swarm-eu.dev

Jak na to: Spusťte příkazový řádek v C #, získejte výsledky STD OUT

Jak spustím program příkazového řádku z C # a získám zpět výsledky STD OUT? Konkrétně chci provést DIFF na dvou souborech, které jsou programově vybrány, a výsledky zapsat do textového pole.

435
Wing
// Start the child process.
 Process p = new Process();
 // Redirect the output stream of the child process.
 p.StartInfo.UseShellExecute = false;
 p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
 p.StartInfo.FileName = "YOURBATCHFILE.bat";
 p.Start();
 // Do not wait for the child process to exit before
 // reading to the end of its redirected stream.
 // p.WaitForExit();
 // Read the output stream first and then wait.
 string output = p.StandardOutput.ReadToEnd();
 p.WaitForExit();

Kód je z MSDN .

483
Ray Jezek

Zde je rychlý příklad:

//Create process
System.Diagnostics.Process pProcess = new System.Diagnostics.Process();

//strCommand is path and file name of command to run
pProcess.StartInfo.FileName = strCommand;

//strCommandParameters are parameters to pass to program
pProcess.StartInfo.Arguments = strCommandParameters;

pProcess.StartInfo.UseShellExecute = false;

//Set output of program to be written to process output stream
pProcess.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;  

//Optional
pProcess.StartInfo.WorkingDirectory = strWorkingDirectory;

//Start the process
pProcess.Start();

//Get program output
string strOutput = pProcess.StandardOutput.ReadToEnd();

//Wait for process to finish
pProcess.WaitForExit();
136
Jeremy

Tam byl jeden další parametr, který jsem našel užitečný, který používám k odstranění okna procesu

pProcess.StartInfo.CreateNoWindow = true;

to pomáhá skrýt černé okno konzoly před uživatelem úplně, pokud je to, co si přejete.

97
Peter Du
// usage
const string ToolFileName = "example.exe";
string output = RunExternalExe(ToolFileName);

public string RunExternalExe(string filename, string arguments = null)
{
  var process = new Process();

  process.StartInfo.FileName = filename;
  if (!string.IsNullOrEmpty(arguments))
  {
    process.StartInfo.Arguments = arguments;
  }

  process.StartInfo.CreateNoWindow = true;
  process.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
  process.StartInfo.UseShellExecute = false;

  process.StartInfo.RedirectStandardError = true;
  process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
  var stdOutput = new StringBuilder();
  process.OutputDataReceived += (sender, args) => stdOutput.AppendLine(args.Data); // Use AppendLine rather than Append since args.Data is one line of output, not including the newline character.

  string stdError = null;
  try
  {
    process.Start();
    process.BeginOutputReadLine();
    stdError = process.StandardError.ReadToEnd();
    process.WaitForExit();
  }
  catch (Exception e)
  {
    throw new Exception("OS error while executing " + Format(filename, arguments)+ ": " + e.Message, e);
  }

  if (process.ExitCode == 0)
  {
    return stdOutput.ToString();
  }
  else
  {
    var message = new StringBuilder();

    if (!string.IsNullOrEmpty(stdError))
    {
      message.AppendLine(stdError);
    }

    if (stdOutput.Length != 0)
    {
      message.AppendLine("Std output:");
      message.AppendLine(stdOutput.ToString());
    }

    throw new Exception(Format(filename, arguments) + " finished with exit code = " + process.ExitCode + ": " + message);
  }
}

private string Format(string filename, string arguments)
{
  return "'" + filename + 
    ((string.IsNullOrEmpty(arguments)) ? string.Empty : " " + arguments) +
    "'";
}
84
Lu55
 System.Diagnostics.ProcessStartInfo psi =
  new System.Diagnostics.ProcessStartInfo(@"program_to_call.exe");
 psi.RedirectStandardOutput = true;
 psi.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
 psi.UseShellExecute = false;
 System.Diagnostics.Process proc System.Diagnostics.Process.Start(psi);;
 System.IO.StreamReader myOutput = proc.StandardOutput;
 proc.WaitForExit(2000);
 if (proc.HasExited)
 {
 string output = myOutput.ReadToEnd();
 }
13
Jeff Mc

Přijatá odpověď na této stránce má slabost, která je ve vzácných situacích problematická. Existují dvě popisovače souborů, do kterých programy zapisují konvencí, stdout a stderr. Pokud jste právě přečetli jeden popisovač souboru, jako je odpověď od Raye, a program, který spouštíte, zapíše dostatek výstupu pro stderr, vyplní výstupní buffer stderr a blok. Pak jsou vaše dva procesy zablokovány. Velikost vyrovnávací paměti může být 4 kB. Toto je extrémně vzácné u krátkodobých programů, ale pokud máte dlouhodobě spuštěný program, který opakovaně vydává stderr, stane se to nakonec. To je obtížné ladit a sledovat.

Existuje několik dobrých způsobů, jak se s tím vypořádat.

 1. Jedním ze způsobů je spuštění programu cmd.exe místo vašeho programu a použití argumentu/c pro cmd.exe k vyvolání programu spolu s argumentem "2> & 1" pro program cmd.exe, který mu řekne, aby sloučil stdout a stderr.

      var p = new Process();
      p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      p.StartInfo.Arguments = "/c mycmd.exe 2>&1";
  
 2. Dalším způsobem je použití programovacího modelu, který čte obě úchyty současně.

      var p = new Process();
      p.StartInfo.FileName = "cmd.exe";
      p.StartInfo.Arguments = @"/c dir \windows";
      p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      p.StartInfo.RedirectStandardError = true;
      p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      p.StartInfo.RedirectStandardInput = false;
      p.OutputDataReceived += (a, b) => Console.WriteLine(b.Data);
      p.ErrorDataReceived += (a, b) => Console.WriteLine(b.Data);
      p.Start();
      p.BeginErrorReadLine();
      p.BeginOutputReadLine();
      p.WaitForExit();
  
8
Cameron

Budete muset použít ProcessStartInfo s povoleným RedirectStandardOutput - pak si můžete přečíst výstupní tok. Možná bude pro vás snazší použít ">" k přesměrování výstupu do souboru (prostřednictvím OS) a pak soubor jednoduše přečíst.

[edit: jako to, co Ray udělal: +1]

6
Marc Gravell

Pokud vám nevadí zavedení závislosti, CliWrap vám to může zjednodušit:

var cli = new Cli("target.exe");
var output = await cli.ExecuteAsync("arguments", "stdin");
var stdout = output.StandardOutput;
4
Tyrrrz

To nemusí být nejlepší/nejjednodušší způsob, ale může to být možnost:

Při spuštění z kódu přidejte "> output.txt" a přečtěte si soubor output.txt.

3
Kon

Pomocí třídy Process můžete spustit libovolný program příkazového řádku a nastavit vlastnost StandardOutput instance Process pomocí čtečky streamů, kterou vytvoříte (buď na základě řetězce nebo umístění paměti). Po dokončení procesu můžete v tomto proudu provést cokoli, co potřebujete.

3
Nick

To může být užitečné pro někoho, pokud se pokoušíte dotazovat místní ARP cache na PC/Serveru.

List<string[]> results = new List<string[]>();

    using (Process p = new Process())
    {
      p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
      p.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
      p.StartInfo.UseShellExecute = false;
      p.StartInfo.Arguments = "/c arp -a";
      p.StartInfo.FileName = @"C:\Windows\System32\cmd.exe";
      p.Start();

      string line;

      while ((line = p.StandardOutput.ReadLine()) != null)
      {
        if (line != "" && !line.Contains("Interface") && !line.Contains("Physical Address"))
        {
          var lineArr = line.Trim().Split(' ').Select(n => n).Where(n => !string.IsNullOrEmpty(n)).ToArray();
          var arrResult = new string[]
        {
          lineArr[0],
          lineArr[1],
          lineArr[2]
        };
          results.Add(arrResult);
        }
      }

      p.WaitForExit();
    }
3
Kitson88

V PublicDomain otevřeném zdrojovém kódu je třída ProcessHelper, která by vás mohla zajímat.

2
Shaik

Jen pro zábavu, tady je moje dokončené řešení pro získání výstupu PYTHON - kliknutím na tlačítko - s hlášením chyb. Stačí přidat tlačítko s názvem "butPython" a štítek s názvem "llHello" ...

  private void butPython(object sender, EventArgs e)
  {
    llHello.Text = "Calling Python...";
    this.Refresh();
    Tuple<String,String> python = GoPython(@"C:\Users\BLAH\Desktop\Code\Python\BLAH.py");
    llHello.Text = python.Item1; // Show result.
    if (python.Item2.Length > 0) MessageBox.Show("Sorry, there was an error:" + Environment.NewLine + python.Item2);
  }

  public Tuple<String,String> GoPython(string pythonFile, string moreArgs = "")
  {
    ProcessStartInfo PSI = new ProcessStartInfo();
    PSI.FileName = "py.exe";
    PSI.Arguments = string.Format("\"{0}\" {1}", pythonFile, moreArgs);
    PSI.CreateNoWindow = true;
    PSI.UseShellExecute = false;
    PSI.RedirectStandardError = true;
    PSI.RedirectStandardOutput = true;
    using (Process process = Process.Start(PSI))
      using (StreamReader reader = process.StandardOutput)
      {
        string stderr = process.StandardError.ReadToEnd(); // Error(s)!!
        string result = reader.ReadToEnd(); // What we want.
        return new Tuple<String,String> (result,stderr); 
      }
  }
0
Dave