it-swarm-eu.dev

Skrýt příspěvky ostatních uživatelů v panelu admin

Chtěl jsem spustit web s více autory, nechci, aby se příspěvky od jiných autorů zobrazovaly na stránce /wp-admin/edit.php.

Tento problém jsem vyřešil kódy z tohoto vlákna . Kód je takto:

function posts_for_current_author($query) {
  global $pagenow;

  if( 'edit.php' != $pagenow || !$query->is_admin )
    return $query;

  if( !current_user_can( 'manage_options' ) ) {
    global $user_ID;
    $query->set('author', $user_ID );
  }
  return $query;
}
add_filter('pre_get_posts', 'posts_for_current_author');

Kódy fungují skvěle, skrýt příspěvky od jiných autorů, které mají být zde uvedeny. Ale najdu jiný problém - nabídka v horní části stránky nemění přidělený počet příspěvků autora, zobrazuje počet všech příspěvků na mých stránkách.

Nabídka, kterou mám na mysli, je takto:

Mine () | All () | Published () | Draft () | Trash ()

Jak změnit číslo v () tak, aby odpovídalo pouze číslu, které je přiřazeno autorovi?

9
dev-jim

Zde je to, co používám:

// Show only posts and media related to logged in author
add_action('pre_get_posts', 'query_set_only_author' );
function query_set_only_author( $wp_query ) {
  global $current_user;
  if( is_admin() && !current_user_can('edit_others_posts') ) {
    $wp_query->set( 'author', $current_user->ID );
    add_filter('views_edit-post', 'fix_post_counts');
    add_filter('views_upload', 'fix_media_counts');
  }
}

// Fix post counts
function fix_post_counts($views) {
  global $current_user, $wp_query;
  unset($views['mine']);
  $types = array(
    array( 'status' => NULL ),
    array( 'status' => 'publish' ),
    array( 'status' => 'draft' ),
    array( 'status' => 'pending' ),
    array( 'status' => 'trash' )
  );
  foreach( $types as $type ) {
    $query = array(
      'author'   => $current_user->ID,
      'post_type'  => 'post',
      'post_status' => $type['status']
    );
    $result = new WP_Query($query);
    if( $type['status'] == NULL ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == NULL) ? ' class="current"' : '';
      $views['all'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>All <span class="count">(%d)</span></a>', 'all'),
        admin_url('edit.php?post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'publish' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'publish') ? ' class="current"' : '';
      $views['publish'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Published <span class="count">(%d)</span></a>', 'publish'),
        admin_url('edit.php?post_status=publish&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'draft' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'draft') ? ' class="current"' : '';
      $views['draft'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Draft'. ((sizeof($result->posts) > 1) ? "s" : "") .' <span class="count">(%d)</span></a>', 'draft'),
        admin_url('edit.php?post_status=draft&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'pending' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'pending') ? ' class="current"' : '';
      $views['pending'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Pending <span class="count">(%d)</span></a>', 'pending'),
        admin_url('edit.php?post_status=pending&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'trash' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'trash') ? ' class="current"' : '';
      $views['trash'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Trash <span class="count">(%d)</span></a>', 'trash'),
        admin_url('edit.php?post_status=trash&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    endif;
  }
  return $views;
}

// Fix media counts
function fix_media_counts($views) {
  global $wpdb, $current_user, $post_mime_types, $avail_post_mime_types;
  $views = array();
  $count = $wpdb->get_results( "
    SELECT post_mime_type, COUNT( * ) AS num_posts 
    FROM $wpdb->posts 
    WHERE post_type = 'attachment' 
    AND post_author = $current_user->ID 
    AND post_status != 'trash' 
    GROUP BY post_mime_type
  ", ARRAY_A );
  foreach( $count as $row )
    $_num_posts[$row['post_mime_type']] = $row['num_posts'];
  $_total_posts = array_sum($_num_posts);
  $detached = isset( $_REQUEST['detached'] ) || isset( $_REQUEST['find_detached'] );
  if ( !isset( $total_orphans ) )
    $total_orphans = $wpdb->get_var("
      SELECT COUNT( * ) 
      FROM $wpdb->posts 
      WHERE post_type = 'attachment' 
      AND post_author = $current_user->ID 
      AND post_status != 'trash' 
      AND post_parent < 1
    ");
  $matches = wp_match_mime_types(array_keys($post_mime_types), array_keys($_num_posts));
  foreach ( $matches as $type => $reals )
    foreach ( $reals as $real )
      $num_posts[$type] = ( isset( $num_posts[$type] ) ) ? $num_posts[$type] + $_num_posts[$real] : $_num_posts[$real];
  $class = ( empty($_GET['post_mime_type']) && !$detached && !isset($_GET['status']) ) ? ' class="current"' : '';
  $views['all'] = "<a href='upload.php'$class>" . sprintf( __('All <span class="count">(%s)</span>', 'uploaded files' ), number_format_i18n( $_total_posts )) . '</a>';
  foreach ( $post_mime_types as $mime_type => $label ) {
    $class = '';
    if ( !wp_match_mime_types($mime_type, $avail_post_mime_types) )
      continue;
    if ( !empty($_GET['post_mime_type']) && wp_match_mime_types($mime_type, $_GET['post_mime_type']) )
      $class = ' class="current"';
    if ( !empty( $num_posts[$mime_type] ) )
      $views[$mime_type] = "<a href='upload.php?post_mime_type=$mime_type'$class>" . sprintf( translate_nooped_plural( $label[2], $num_posts[$mime_type] ), $num_posts[$mime_type] ) . '</a>';
  }
  $views['detached'] = '<a href="upload.php?detached=1"' . ( $detached ? ' class="current"' : '' ) . '>' . sprintf( __( 'Unattached <span class="count">(%s)</span>', 'detached files' ), $total_orphans ) . '</a>';
  return $views;
}

Zdroj

11
Bainternet

Kratší řešení založené na odpovědi https://wordpress.stackexchange.com/a/49200/83038 .

POZNÁMKA: K dispozici od WordPress 3.7.0.

function fix_count_orders( $counts, $type ) {
  global $wpdb;

  $query = "SELECT post_status, COUNT( * ) AS num_posts FROM {$wpdb->posts} WHERE post_type = %s";
  $query .= $wpdb->prepare( " AND post_author = %d", get_current_user_id() );
  $query .= ' GROUP BY post_status';

  $results = (array) $wpdb->get_results( $wpdb->prepare( $query, $type ), ARRAY_A );
  $counts = array_fill_keys( get_post_stati(), 0 );

  foreach ( $results as $row ) {
    $counts[ $row['post_status'] ] = $row['num_posts'];
  }

  return (object) $counts;
}


function query_set_only_author( $wp_query ) {
  global $current_user;

  // Add here post types for which you want to fix counts ('post' added for example).
  $allowed_types = array( 'post' );
  $current_type = get_query_var( 'post_type' ) ? get_query_var( 'post_type' ) : '';

  if( is_admin() && ! current_user_can( 'edit_others_posts' ) && in_array( $current_type, $allowed_types ) ) {
    $wp_query->set( 'author', $current_user->ID );
    add_filter( 'wp_count_posts', 'fix_count_orders' );
  }
}

add_action( 'pre_get_posts', 'query_set_only_author', 10, 2 );
3
Artem Frolov

Nejlepší způsob

VŠECHNY TYTO ODPOVĚDI JSOU BEZPEČNOSTNÍ OBAVY.

Nejlepším způsobem je přidávání vlastních možností a správa příspěvků atd. Podle možností.


Snadný způsob

Zdá se, že řešení Artem je lepší, protože WP neodpovídá počet příspěvků pouze na obrazovce úprav příspěvků, ale také v rámci widgetu Dashboard, odezvy Ajax atd.

Pro lepší řešení založené na Artemově.

 1. Vymazat výchozí mezipaměť počítadla příspěvků.
  why: wp_count_posts dříve vrátí počet příspěvků do mezipaměti, když byl výsledek uložen do mezipaměti dříve.
 2. cache výsledek počtu vlastních příspěvků.
  proč: cache zvyšuje výkon.
 3. respektovat třetí $perm parametr wp_count_posts hook.
  proč: počet příspěvků by měl zahrnovat vlastní soukromé příspěvky založené na readable perm.
 4. použít filtry jako filtry s vysokou prioritou.
  proč: filtry mohou být přepsány jinými filtry.
 5. odstranit (nebo upravit) počet lepených příspěvků.
  proč: počet lepených příspěvků zahrnuje příspěvky jiných uživatelů a jsou odděleně počítány WP_Posts_List_Table.
 6. použít správnou funkci pro vlastní typ příspěvku
  proč: read_others_posts schopnost může být změněna.

Možná budete chtít další vylepšení

 • filtrujte komentáře ostatních příspěvků nastavením post_author query var na WP_Comment_Query.
 • vylepšení komentáře počítají podle wp_count_comments hook.
 • zabránit přístupu k obrazovkám admin, které by měly být omezeny.

Následující je upravená verze založená na wp_post_counts() of WP 4.8.

function clear_cache() {
  // deletes the default cache for normal Post. (1)
  $cache_key = _count_posts_cache_key( 'post' , 'readable' );

  wp_cache_delete( $cache_key, 'counts' );
}

add_action( 'admin_init', 'clear_cache' );  // you might use other hooks.

function fix_count_orders( $counts, $type, $perm ) {
  global $wpdb;

  if ( ! post_type_exists( $type ) ) {
    return new stdClass();
  }

  $query = "SELECT post_status, COUNT( * ) AS num_posts FROM {$wpdb->posts} WHERE post_type = %s";

  $post_type_object = get_post_type_object( $type );

  // adds condition to respect `$perm`. (3)
  if ( $perm === 'readable' && is_user_logged_in() ) {
    if ( ! current_user_can( $post_type_object->cap->read_private_posts ) ) {
      $query .= $wpdb->prepare(
        " AND (post_status != 'private' OR ( post_author = %d AND post_status = 'private' ))",
        get_current_user_id()
      );
    }
  }

  // limits only author's own posts. (6)
  if ( is_admin() && ! current_user_can ( $post_type_object->cap->edit_others_posts ) ) {
    $query .= $wpdb->prepare( ' AND post_author = %d', get_current_user_id() );
  }

  $query .= ' GROUP BY post_status';

  $results = (array) $wpdb->get_results( $wpdb->prepare( $query, $type ), ARRAY_A );
  $counts = array_fill_keys( get_post_stati(), 0 );

  foreach ( $results as $row ) {
    $counts[ $row['post_status'] ] = $row['num_posts'];
  }

  $counts  = (object) $counts;
  $cache_key = _count_posts_cache_key( $type, 'readable' );

  // caches the result. (2)
  // although this is not so efficient because the cache is almost always deleted.
  wp_cache_set( $cache_key, $counts, 'counts' );

  return $counts;
}

function query_set_only_author( $wp_query ) {
  if ( ! is_admin() ) {
    return;
  }

  $allowed_types = [ 'post' ];
  $current_type = get_query_var( 'post_type', 'post' );

  if ( in_array( $current_type, $allowed_types, true ) ) {
    $post_type_object = get_post_type_object( $type );

    if (! current_user_can( $post_type_object->cap->edit_others_posts ) ) {  // (6)
      $wp_query->set( 'author', get_current_user_id() );

      add_filter( 'wp_count_posts', 'fix_count_orders', PHP_INT_MAX, 3 );  // (4)
    }
  }
}

add_action( 'pre_get_posts', 'query_set_only_author', PHP_INT_MAX );  // (4)

function fix_views( $views ) {
  // For normal Post.
  // USE PROPER CAPABILITY IF YOU WANT TO RISTRICT THE READABILITY FOR CUSTOM POST TYPE (6).
  if ( current_user_can( 'edit_others_posts' ) ) {
    return;
  }

  unset( $views[ 'sticky' ] );

  return $views;
}

add_filter( 'views_edit-post', 'fix_views', PHP_INT_MAX );   // (5)

Známý problém: Sticky příspěvky, které nepatří uživateli, se počítají. opraveno odstraněním zobrazení lepících příspěvků.

2
Whizark